Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /www/doc/www.skipper-ship.eu/www/libraries/joomla/utilities/string.php on line 26

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.input_encoding is deprecated in /www/doc/www.skipper-ship.eu/www/libraries/joomla/utilities/string.php on line 27

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.output_encoding is deprecated in /www/doc/www.skipper-ship.eu/www/libraries/joomla/utilities/string.php on line 28

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/www.skipper-ship.eu/www/libraries/joomla/filter/filterinput.php on line 630

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/www.skipper-ship.eu/www/libraries/joomla/filter/filterinput.php on line 632
Navazování radiospojení

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/www.skipper-ship.eu/www/libraries/joomla/filter/filterinput.php on line 630

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/www.skipper-ship.eu/www/libraries/joomla/filter/filterinput.php on line 632

Radiospojení

Potřebné dokumenty

– a) povolení ke zřízení a provozování vysílací radiové stanice; pro plavidla registrovaná v ČR a plující pod českou vlajkou vydává Český telekomunikační úřad. Musí mít každá loď provozující lodní radiostanici.
b) průkaz radiooperátora; dokládá složení odpovídající zkoušky z provozu radiostanice. Toto povolení může být všeobecné nebo omezené. Pro vůdce plavidel je alespoň omezené povolení potřebné. Vydává Český telekomunikační úřad.
c) denník radiostanice; je to kniha, ve které se zaznamenávají potřebná data o provozu radiostanice – začátek a konec provozu, přerušení provozu, kontroly a dobu provozu baterií atd. Provoz radiostanice v případech nouze musí být zaprotokolován.

Provoz námořního vysílání – služba radiového vysílání má ochránit lidské životy při plavbách na moři. Potřebná zařízení a s tím spojené závazky pro radiostanice na lodích se řídí mezinárodními konvencemi, ve kterých jsou pevně stanoveny zkoušky a pravidla provozu. Kromě hlavního účelu tj. ochrany lidského života na moři, umožňuje radiostanice radiové spojení mezi lodí a pevninou na komerční bázi. Za tímto účelem je organizace Plovput Split spojena sítí břehových radiostanic na pobřeží po celé oblasti teritoriálních vod Republiky Chorvatska. Během hodiny nabízí tato organizace na mezinárodní námořní frekvenci možnost pro radiové rozhovory, telegramy apod. mezi loděmi a pevninou a naopak. Provoz zajišťují čtyři břehové stanice: Rijeka Radio, Zadar Radio, Split Radio a Dubrovnik Radio.

Radiotelefonní hlídky – slouží k ochraně života lidí na moři. Provozovatel námořní radiové stanice je povinen být k dipozici na odposlechové frekvenci 2182 kHz, 156,8 MHz nebo na VHF-kanal 16, a to od doby vyplutí z přístavu až do svého návratu. Vysílání na kanálu 16 je povoleno pouze pro dobu nezbytně nutnou k dohodě mezi mluvícími partnery. V době radiové hlídky je nutné dodržovat klid na tísňové frekvenci 2182 kHz v době od 00 do 03 minuty a od 30 do 33 minuty každé hodiny. Tato doba slouží k tomu, aby mohla být nerušeně v případě potřeby odvysílána volání o pomoc.

Radiový provoz v přístavu – s připlutím do přístavu je nutno omezit radiový provoz na nutná hlášení pro bezpečnou plavbu, informace o povětrnostních podmínkách apod. Je rovněž povolen provoz s přístavními úřady.

Kontrola a inspekce – přístavní kapitán je oprávněn ke kontrole funkčnosti radiostanice, souvisejících dokumentů a dokladů o vedení předepsaných záznamů. Pokud jsou zjištěny vážné nedostatky, může být provoz radiostanice zakázán.

Části a výkony radiostanice – dnes na sportovních a rekreačních plavidlech používají výhradně VHF radiostanice. Tyto přístroje pracují ve frekvenční oblasti od 155 do 175 MHz. Herz je údaj pro frekvenci a znamená jeden kmit za sekundu, to znamená že 155 MHz je 155 milionů kmitů za sekundu. Frekvenční oblast je rozdělena na 55 kanálů s odstupem 25 kHz a pro lepší zapamatování s postupně řazenými čísly kanálů. Mezinárodní tísňový kanál pracuje na frekvenci 156,8 MHz. Vyšší kanálová čísla jsou určena pro duplexní provoz, simplexní spojení znamená, že komunikace může probíhat pouze v jednom směru, tzn. pokud jedna strana vysílá, musí druhá strana čekat a naopak. Jednoduše řečeno znamená to, že když mluvíte, nemůžete poslouchat. Sluchátko má k tomu účelu tlačítko, které když stisknete, přepnete z příjmu na vysílání. Po vyslovení slova OVER (PŘÍJEM) se tlačítko pustí a tím se stanice přepne. Duplexní spojení – při něm probíhá současně vysílání i příjem tzn. VHF stanice pracuje jako telefon. Kanálová volba probíhá voličem, zvlášť bývá volič pro 16 kanál. U VHF radiostanic je možné v duálním Watch modusu spolu s kanálem 16 mít ještě zapnut další volně volitelný kanál. VHF zařízení má tyto části: anténa, telefonní sluchátko, hlasitý odposlech, vlastní přístroj + klávesnice a regulátory. Ty mají tyto funkce:
- hlasitost a potlačení šumu (Squelch)
- přepínač výkonu (1 W/25 W)
- kanálový volič
- DW – Dual Watch (duální příjem – vždy kanál 16 + volitelný kanál)
- hlasitý příposlech (zapnuto/vypnuto)
- simplexní/duplexní vysílání - přepínač
- regulátor osvětlení

Opatření proti rušení – při provozu radiostanice, zvlášť při velkých vzdálenostech, dochází často k rušení. Regulátorem potlačení šumu – Squelch – je možné příjem zlepšit na srozumitelnou úroveň.

Tlačítko pro potlačení šumu upraví amplitudu signálu a tím eliminuje rušení. Je důležité rušící blokádu nastavit na hranici, při které při poslechu nejsou žádné rušivé šumy. Jestliže probíhá spojení na krátkou vzdálenost (v přístavu, s lodí kterou vidíme apod.) potom se přepíná regulátor výkonu na 1 W. Při výkonu 25 W můžeme při dobrých povětrnostních podmínkách dosáhnout vzdálenosti až 30 Nm.

Identifikace a volací znaky – každá loď má volací znak; pro česká plavidla jsou to čtyři písmena – první jsou OL, potom G nebo H (námořní lodě) a další písmeno. Volací znak pro lodě plující pod chorvatskou vlajkou začínají znakem 9A slovy NOVENAIN ALFA. Volací znak 9A BC slovy NOVENAIN ALFA BRAVO CHARLY říká, že se jedná o loď plující pod chorvatskou vlajkou s rozlišovacím znakem BC. Lodě plující pod rakouskou vlajkou mají volací znak OEX slovy OSKAR ECKO X-RAY.

Navázání spojení – dříve než se začne vysílat, je nutno vyzkoušet, zda je kanál 16 a volitelný pracovní kanál volný. V nutném případě je možné volanou stanici zavolat na kanále 16. Volání musí být krátké a stručné a hlášení se třikrát opakuje. Příklad: Lučka Kapetanija Pula, Lučka Kapetanija Pula, Lučka Kapetanija Pula, zde je OLHD 1, OLHD 1, OLHD 1, slyšíte mě OVER.
Po tomto volání se přepne na příjem a umožní se volané stanici odpověď. Ne dříve než za jednu minutu, jestliže nepřijde odpověď, je možné volání opakovat. Volaná stanice potvrdí příjem a odkáže na pracovní kanál.

Příklad: OLHD 1 zde je Lučka Kapetanija Pula, přelaďte na kanál 12, OVER Lučka Kapetanija Pula, zde je OLHD 1, přecházím na kanál 12, OVER
Poté přejdou obě stanice na pracovní kanál. Komerční volání se doporučuje vysílat na pracovních kanálech kromě kanálu 16. Konec vysílání se signalizuje slovem OUT. Obsahuje-li zpráva číslice, hláskujeme je podle mezinárodní tabulku. Stejně tak u slov, u kterých je nutný přímý přenos, postupujeme stejně. Zprávy mají být pokud možno krátké a stručné. V případě špatné kvality přenosu je zpráva dvakrát až třikrát opakována. Je zakázáno používat radiostanici pro nedůležité rozhovory.

Volání a odpověď na tísňovém kmitočtu – toto volání má absolutní prioritu. Protože jde o záchranu lidských životů, jsou všechny lodě, které přijmou toto volání, povinny na něj reagovat, s výjimkou toho, jsou-li příliš daleko nebo to kapitán vysílající lodě odmítne. Vysílání probíhá na VHF kanálu 16 a na SV frekvenci 2182 kHz. Signál tísňového volání se přinejmenším třikrát opakuje slovem „MAYDAY“. Všechny lodě, které tento signál slyší, ihned na něj zareagují.

1) MAYDAY – tísňové volání – na VHF kanál 16, na SV frekvence 2182 kHz (před touto frekvencí je vysílán automatický alarm). Slouží k tomu, aby byla pozornost všech dosažitelných stanic zaměřena na toto volání.

Příklad jak požádat o pomoc v tísni: jméno lodi, která žádá o pomoc je Saturn, má problémy s náhlým pronikáním vody do plavidla a nachází se na pozici 2 Nm NW od ostrova Blitvenica.

MAYDAY MAYDAY MAYDAY , zde je Saturn Saturn Saturn, MAYDAY Saturn, pozice 2 Nm NW od ostrova Blitvenica, loď má trhlinu, vniká voda, potřebuji rychlou pomoc, OVER.

Kdo zaslechne volání musí jej potvrdit následujícím způsobem: Potvrzení příjmu je z námořní radiostanice kapitanátu v Šibeniku.

MAYDAY, Saturn Saturn Saturn, zde Kapitanát Šibenik Kapitanát Šibenik Kapitanát Šibenik, potvrzuji příjem MAYDAY, OVER

2) PAN PAN – pilnostní signál – jde o pilnou zprávu, týkající se bezpečnosti lodí nebo osob. Pilnostní zpráva má přednost před každým jiným vysíláním mimo tísňových zpráv. Používá se především ve vysílání MEDICO ZPRÁVA (lékařská pomoc) nebo při volání MAN OVER BOARD. Například na středních vlnách (SV) 2182 kHz vysílá Split Radio:

Split Radio Split Radio Split Radio, PAN PAN PAN, všem lodím všem lodím všem lodím, nedaleko ostrova Blitvenica se ztratil rybář na veslici, prosíme všechny lodě, které plují v této oblasti o zvýšenou pozornost, opakuji ………….. (znovu text pilné zprávy), čekám na 2182, OVER.

3) SECURITÉ – bezpečnostní signál a bezpečnostní zprávy – stanice ohlašuj, že bude vysílat zprávu týkající se bezpečnosti plavby nebo zprávu s důležitými meteorologickými výstrahami. Vysílá se na tísňových kmitočtech. Má přednost před všemi zprávami mimo zpráv tísňových a pilnostních a adresuje se všem stanicím. Vlastní bezpečnostní zpráva se, pokud je to možné vysílá na pracovním kmitočtu, který se uvede na konci bezpečnostního volání. Pokud se nejedná o vysílání v přesně stanovených hodinách, musí se vysílat ke konci první pomlky (radiové hlídky), která se naskytne.

Například loď Saturn vysílá na 16 kanálu VHF:

SECURITÉ SECURITÉ SECURITÉ, všem lodím všem lodím všem lodím, zde Saturn zde Saturn zde Saturn, přecházím na kanál 24, OVER

Na kanále 24: SECURITÉ SECURITÉ SECURITÉ, všem lodím všem lodím všem lodím, zde Saturn zde Saturn zde Saturn, v prostoru 4 Nm ve směru NW od ostrova Blitvenica pluje kontejner, OVER nebo maják RT Murteric nesvítí, přecházím na kanál 16, OVER.

MEDICO – ZPRÁVA – spojení s lékařem prostřednictvím pobřežní radiostanice ohledně poraněného nebo nemocného na lodi. Volání se uskuteční na kanále 16 VHF nebo na frekvenci 2182 kHz SV. Vlastní rozhovor se provede na pracovním kanále.

Telefonní spojení nebo zaslání telegramu:

Například na kanále 16 VHF účastník volá Split Radio Split Radio Split Radio, zde Saturn Saturn Saturn, potřebuji telefonické spojení s Prahou. Split Radio přechází na pracovní kanál 28, Saturn rovněž přejde na kanál 28 a Split Radio se ptá: Saturn Saturn Saturn, zde Split Radio, co pro vás mohu udělat? Potřebuji telefonické spojení, jméno lodi je Saturn SIERA ALFA TANGO UNIFORM ROMEO NOVEMBER, můj volací znak je OLHD 1, přeji si hovořit s Prahou číslo ……………………. Split Radio odkazuje na čekání do doby než uskuteční spojení tak, aby rozhovor byl možný.

Mezinárodní hláskovací abeceda (Letter – spelling table)

A

ALFA

alfa

N

NOVEMBER

nouvember

B

BRAVO

bravou

O

OSKAR

oskar

C

CHARLIE

čárlí

P

PAPA

papa

D

DELTA

delta

Q

QUEBEC

kvíbek

E

ECHO

ekou

R

ROMEO

roumiou

F

FOXTROT

fokstrot

S

SIERRA

siera

G

GOLF

golf

T

TANGO

tangou

H

HOTEL

houtel

U

UNIFORM

juniform

I

INDIA

indja

V

VICTOR

viktor

J

JULIET

džuljet

W

WHISKEY

wiski

K

KILO

kilau

X

X-RAY

eksrej

L

LIMA

lima

Y

YANKEE

jenki

M

MIKE

majk

Z

ZULU

zulu

Mezinárodní hláskování čísel (Figure – spelling table)

0

ou

NADAZERO

nada-zero

1

one

UNAONE

una-uan

2

two

BISSOTWO

bisso-tu

3

three

TERRATHREE

tera-tri

4

four

KARTEFOUR

karte-for

5

five

PANTAFIVE

panta-faif

6

six

SOXISIX

soksi-siks

7

seven

SETTESEVEN

sete-sevn

8

eight

OKTOEIGHT

okte-ejt

9

nine

NOVENINE

nove-nain

čárka

decimal point

DECIMAL

desi-mal

tečka

full stop

STOP

stop

Další informace