Co je to plachetnice?


Plachetniceje lo?, kter je pohn?na silou v?tru. Je vybavena plachtami, p?ipevn?nmi na st?nch a rhnech. Plachetnice se staly mon prvnmi dopravnmi prost?edky, kter vyuvaly k pohybu jinou slu, ne slu lidskch ?izv?ecchsval? (krom? sly v?tru bylo ale mono vdy pout k doprav? igravita?n slu Zem?).

Principem plachetnice je vyuvn kinetickenergie v?tru. U prvnch plachetnic se jen vyuvalo sly, vznikl aerodynamickm odporem vzduchu, p?sobcho na plachtu postavenou kolmo na sm?r v?tru. Tento zp?sob umo?oval plavbu jen ve sm?ru v?tru. Pozd?ji byly plachty zdokonalovny a byla objevena monost postavit plachty ve vhodnm hlu k v?tru a tak plout i kolmo na sm?r v?tru ?i dokonce ikmo proti n?mu. Postup, kdy se plachetnice pohybuje klikatm kursem proti sm?ru v?tru se nazvk?iovn proti v?tru.

Další informace