Obchodn podmnky obchodn spole?nosti SKIPPER-SHIP.EU, s.r.o.
se sdlem Opava - P?edm?st, Na Rybn?ku 2969/19, PS? 746 01
identifika?n ?slo: 26852373
zapsan v obchodnm rejst?ku vedenm Krajskm soudem v Ostrav?, oddlC, vloka 50440
pro prodej zbo prost?ednictvm on-line obchodu umst?nho na internetov adrese http://www.skipper-ship.eu/e-shop.

Zkladn informace

Tyto obchodn podmnky obchodn spole?nosti SKIPPER-SHIP.EU, s.r.o. se sdlem Opava - P?edm?st, Na Rybn?ku 2969/19, PS? 746 01, identifika?n ?slo: 26852373, zapsan v obchodnm rejst?ku vedenm Krajskm soudem v Ostrav?, oddlC, vloka 50440 (dle jen prodvajc) upravuj vsouladu sustanovenm 1751 odst. 1 zkona ?. 89/2012 Sb., ob?ansk zkonk (dle jen ob?ansk zkonk), vzjemn prva a povinnosti smluvnch stran vznikl vsouvislosti nebo na zklad? kupn smlouvy (dle jen kupn smlouva) uzavran mezi prodvajcm ajinou fyzickou osobou (dle jen nakupujc) prost?ednictvm internetovho obchodu prodvajcho.

Internetov obchod jeprodvajcm provozovn na webov strnce umstn?n na internetov adrese http://www.skipper-ship.eu/e-shop, a to prost?ednictvm rozhran webov strnky (dle jen e-shop).

Obchodn podmnky se nevztahuj na p?pady, kdy osoba, kter m v myslu nakoupit zbo od prodvajcho, je prvnickou osobou ?i osobou, je jedn p?i objednvn zbo v rmci sv podnikatelsk ?innosti nebo vrmci svho samostatnho vkonu povoln.

Ustanoven odchyln od obchodnch podmnek je mon sjednat v kupn smlouv?. Odchyln ujednn v kupn smlouv? maj p?ednost p?ed ustanovenmi obchodnch podmnek.

Ustanoven obchodnch podmnek jsou nedlnou sou?st kupn smlouvy. Kupn smlouva aobchodn podmnky jsou vyhotoveny v ?eskm jazyce.

Zn?n obchodnch podmnek m?e prodvajc m?nit ?i dopl?ovat. Tmto ustanovenm nejsou dot?ena prva a povinnosti vznikl po dobu ?innosti p?edchozho zn?n obchodnch podmnek.

Dal prva a povinnosti smluvnch stran

Nakupujc nabv vlastnictv ke zbo zaplacenm cel kupn ceny zbo.

Prodvajc nen ve vztahu k nakupujcmu vzn dnmi kodexy chovn ve smyslu ustanoven 1826 odst. 1 psm. e) ob?anskho zkonku.

Nakupujc se zavazuje odebrat zvazn? objednan azaslan zbo azaplatit celkovou cenu za objednan zbo ap?padn? dal poplatky (potovn, baln) uveden vzvazn objednvce. Prodvajc m povinnost vy?dit objednvku aodeslat objednan zbo (neplat v p?pad? p?edobjednvek) na adresu vtto objednvce uvedenou do 5pracovnch dn? od p?ijet objednvky (vp?pad? platby dobrkou), respektive po obdren platby na ?et. P?padn prodlouen tto doby prodvajc nakupujcmu oznm do t?chto p?ti pracovnch dn? od obdren objednvky, nebo v p?pad? platby bankovnm p?evodem do p?ti pracovnch dn od p?ipsn platby na ?et prodvajcho. Prodvajc si vyhrazuje prvo odmtnout vy?zen objednvky, pokud jsou objednac daje nepln ?i vzbuzuj pochybnost oskute?nm myslu nakupujcho objednat zbo.

Pokud nakupujc opakovan? nepln sv?j zvazek odebrat azaplatit zvazn? objednan zbo, prodvajc m prvo vy?izovn dalch objednvek tohoto nakupujcho pozastavit, odmtnout, p?padn? p?i dal objednvce poadovat platbu p?edem. Zrove? si vyhrazuje prvo kzablokovn ?tu nakupujcho. Kjeho odblokovn dojde a po hrad? potovnho, p?padn? balnho, kter prodvajc nazasln nep?evzat zsilky vynaloil.

Prodvajc si vyhrazuje prvo odmtnout vy?zen objednvky, pokud nen schopen dodat zbo vdohodnutm termnu nebo m zkaznk nestandardn poadavek, kter nen sou?st obchodnch podmnek nebo poskytovanch slueb, a objednvku stornovat. Ostornovn objednvky zale nakupujcmu informaci na e-mailovou adresu nebo oznm telefonicky. Vp?pad?, e nakupujc ji za zbo zaplatil, prodvajc se zavazuje penze obratem p?evst zp?t na ?et nakupujcho.

V p?pad?, e dolo ke zjevn technick chyb? na stran? prodvajcho p?i uveden ceny zbo u jeho popisu nebo v pr?b?hu objednvn, nen prodvajc povinen dodat nakupujcmu zbo za tuto zcela zjevn? chybnou cenu.

Cenu zbo je nakupujc povinen uhradit i v p?pad?, e zbo p?evzal jinm zp?sobem, ne bylo ujednno (nap?. zbo bylo doru?eno a p?evzato jako zsilka bez vyplacen, p?estoe bylo dohodnuto zasln zbo na dobrku).

P?i p?ebrn zbo od dopravce je nakupujc povinen zkontrolovat neporuenost obal? zbo, dle zkontrolovat obsah zsilky, zda nedolo k mechanickmu pokozen p?i p?eprav? (p?edevm deformace, naraen vazby knih, poni?en obal? ?i p?ebal? knih apod.) a v p?pad? zjit?n jakchkoliv zvad toto neprodlen? oznmit dopravci a sepsat s nm reklama?n protokol. V p?pad? shledn poruen obalu sv?d?cm o neoprvn?nm vniknut do zsilky nemus nakupujc zsilku od dopravce p?evzt. V jinm p?pad? se m za to, e k mechanickmu pokozen dolo a po p?evzet zsilky od dopravce. Nakupujc je povinen prohldnout zbo s nleitou p? tak, aby p?padn vady zjistil.

V p?pad? kod vzniklch p?epravou m nakupujc prvo zsilku nep?evzt.

Uzav?en kupn smlouvy

Pro objednn zbo vypln nakupujc objednvkov formul? ve-shopu. Objednvkov formul? obsahuje zejmna informace o:

  • objednvanm zbo (vloenm nakupujcm do nkupnho koku),
  • zp?sobu hrady kupn ceny zbo,
  • poadovanm zp?sobu doru?en objednvanho zbo, p?padn rezervaci zbo a jeho osobnm p?evzet,
  • nkladech spojench sdodnm zbo (dle spole?n? jen jako objednvka).

P?ed zaslnm objednvky prodvajcmu je nakupujcmu umon?no zkontrolovat a m?nit daje, kter doobjednvky nakupujc vloil, a to i sohledem na monost nakupujcho zji?ovat aopravovat chyby vznikl p?i zadvn dat do objednvky. daje uveden v objednvce jsou prodvajcm povaovny za sprvn. Prodvajc neprodlen? po obdren objednvky toto obdren nakupujcmu e-mailem potvrd, a to na adresu nakupujcho uvedenou v objednvce.

Prodvajc je vdy oprvn?n v zvislosti na charakteru objednvky (mnostv zbo, ve kupn ceny, p?edpokldan nklady na dopravu) podat nakupujcho o dodate?n potvrzen objednvky (nap?klad psemn? ?i telefonicky).

Smluvn vztah mezi prodvajcm a nakupujcm vznik doru?enm p?ijet objednvky, je jeprodvajcm zaslno nakupujcmu e-mailem, a to na adresu nakupujcho.

Cena zbo a platebn podmnky

Veker ceny ve-shopu jsou uvd?ny v?etn?DPH, kdy spole?nost prodvajc nen platcem tto dan?

Cenu zbo a p?padn nklady spojen s dodnm zbo dle kupn smlouvy m?e nakupujc uhradit prodvajcmu nsledujcmi zp?soby:

  • vhotovosti p?i osobnm p?edn rezervovanho zbo v sdle prodvajcho, viz kontakt
  • na dobrku v mst? ur?enm nakupujcm v objednvce;
  • bezhotovostn? p?evodem na ?et prodvajcho ?. 1064284/2060, pro kupujc z jinch zem (Slovensko) tak na multim?nov ?et 1064284/2060

Vp?pad? platby vhotovosti ?i vp?pad? platby na dobrku je kupn cena splatn p?i p?evzet zbo. Vp?pad? bezhotovostn platby p?edem na ?et je kupn cena splatn do4 dn? od uzav?en kupn smlouvy. Pokud vtto lh?t? nakupujc cenu uvedenou vkupn smlouv? neuhrad, je prodvajcm takov objednvka zruena.

Vp?pad? bezhotovostn platby je nakupujc povinen uhrazovat kupn cenu zbo spole?n? suvedenmvariabilnho symbolu platby. V p?pad? bezhotovostn platby je zvazek nakupujcho uhradit kupn cenu spln?n okamikem p?ipsn p?slun ?stky na ?et prodvajcho.

Prodvajc je v od?vodn?nch p?padech oprvn?n poadovat uhrazen cel ceny zbo p?ed jeho odeslnm nebo p?ednm nakupujcmu.

Odstoupen od kupn smlouvy

Nakupujc m vsouladu s ustanovenm 1829 odst. 1 ob?anskho zkonku prvo odkupn smlouvy odstoupit, a to do 14 dn? od p?evzet zbo. Odstoupen odkupn smlouvy mus bt prodvajcmu odeslno ve lh?t? uveden vp?edchoz v?t?.

Odstoupen od kupn smlouvy se nevztahuje na zbo, kter si prodvajc rezervuje u prodvajcho a osobn? p?ebere na adrese jeho sdla: Opava - P?edm?st, Na Rybn?ku 2969/19, PS? 746 01.

Ji odeslanou objednvku je mon stornovat pouze telefonicky na ?sle uvedenm vkontaktu. Paklie ji dolo kodesln zbo, nakupujc se zavazuje uhradit ji vznikl nklady s odeslnm, p?edevm nklady na dopravu (potovn).

Vp?pad? odstoupen od kupn smlouvy se kupn smlouva odpo?tku ru. Zbo mus bt prodvajcmu vrceno do 14 dn? od odstoupen od smlouvy nakupujcm. Odstoup-li nakupujc od kupn smlouvy, nese nakupujc nklady spojen s navrcenm zbo prodvajcmu, a to i v tom p?pad?, kdy zbo nem?e bt vrceno pro svou povahu obvyklou potovn cestou.

Vp?pad? odstoupen od smlouvy vrt prodvajc pen?n prost?edky p?ijat od nakupujcho do 14 dn? od odstoupen odkupn smlouvy nakupujcm, atostejnm zp?sobem, jakm je prodvajc od nakupujcho p?ijal, pokud nebude dohodnuto jinak. Prodvajc je takt oprvn?n vrtit pln?n poskytnut nakupujcm ji p?i vrcen zbo nakupujcm ?i jinm zp?sobem, pokud s tm nakupujc bude souhlasit a nevzniknou tm nakupujcmu dal nklady. Odstoup-li nakupujc od kupn smlouvy, prodvajc nen povinen vrtit p?ijat pen?n prost?edky nakupujcmu d?ve, ne mu nakupujc zbo vrt nebo proke, e zbo prodvajcmu odeslal.

Do doby p?evzet zbo nakupujcm je prodvajc oprvn?n kdykoliv od kupn smlouvy odstoupit. Vtakovm p?pad? vrt prodvajc nakupujcmu kupn cenu bez zbyte?nho odkladu, a to bezhotovostn? na ?et ur?en nakupujcm.

Je-li spole?n? se zbom poskytnut nakupujcmu drek, je darovac smlouva mezi prodvajcm anakupujcm uzav?ena srozvazovac podmnkou, e dojde-li kodstoupen od kupn smlouvy nakupujcm, pozbv darovac smlouva ohledn? takovho drku ?innosti a nakupujc je povinen spolu se zbom prodvajcmu vrtit i poskytnut drek.

Zasln zbo

Objednvan zbo je prodvajcm zaslno pouze na zem ?esk republiky a Slovensk republiky.

Pokud m nakupujc zjem o odesln zbo ido ostatnch zem, lze toto sd?lit v mailov objednvce

Kupujcmu nennikterak veden uivatelsk ?et

Reklamace reklama?n ?d

P?padn reklamace budou vy?zeny vsouladu sprvnm ?dem platnm v?esk republice. Projev-li se vada vpr?b?hu esti m?sc? od p?evzet, m se za to, e zbo bylo vadn ji p?i p?evzet.

Uplatnit reklamaci je mon pouze psemn? elektronickou potou a zaslnm reklamovanho zbo spolu s uvedenm reklamace a v p?pad? mechanickho pokozen p?i p?eprav? p?iloenm reklama?nm protokolem od dopravce na adresu sdla prodvajcho (viz kontakt).

Oznmen o reklamaci mus obsahovat popis zvady, ?slo objednvky a kontakt na nakupujcho (telefonick nebo e-mailov). Krom? reklamovanho zbo aoznmen oreklamaci je nutn p?iloit ikopii dokladu (nap?. faktury) prokazujcho zakoupen zbo.

Zbo mus bt vrceno nepokozen, neopot?ebovan a nezne?it?n, a pokud je to mon, v p?vodnm obalu.

Pokud bude vrcen zbo opot?ebovan anebo pokozen, vznik prodvajcmu v??i nakupujcmu nrok na nhradu vznikl kody.

Za zbo podstatn? pokozen anebo zni?en p?i p?eprav? v d?sledku pouit nevhodnho obalu nen mon vrtit kupn cenu ani nklady na dodn zbo.

Po p?ijet oznmen reklamace elektronickou potou nebo vlistinn form? spole?n? sreklamovanm zbom bude nakupujcmu p?ijet bez zbyte?nch odklad? potvrzeno na jeho e-mailovou adresu.

Vy?zen reklamace prob?hne vzkonn lh?t?, bez zbyte?nch pr?tah?, nejpozd?ji do 30dn?. Opr?b?hu reklamace aodesln opravenho zbo nebo kompenzaci finan?n ?stky za zakoupen zbo vp?pad? oprvn?n reklamace bude nakupujc informovn.

Nklady na zasln (dopravu) reklamovanho zbo nese nakupujc.

Prva zvadnho pln?n uplat?uje nakupujc u prodvajcho v jeho sdle. Za okamik uplatn?n reklamace se povauje okamik, kdy prodvajc obdrel od nakupujcho reklamovan zbo. Potovn nklady, kter na doru?en vadnho zbo nakupujc vynalo, budou prodvajcm vrceny.

Dal prva a povinnosti stran souvisejc sodpov?dnost prodvajcho za vady m?e upravit reklama?n ?d prodvajcho.

Prva z vadnho pln?n nakupujcmu nenle, pokud nakupujc o vad? p?ed p?evzetm v?ci v?d?l, nebo pokud vadu sm zp?sobil. Nakupujc nem prvo od kupn smlouvy odstoupit, ani poadovat dodn nov v?ci, pokud nem?e v?c vrtit v tom stavu, v jakm ji obdrel, vyjma p?pad? stanovench zkonem. Neodstoup-li nakupujc od kupn smlouvy nebo neuplatn-li prvo na dodn nov v?ci bez vad, na vm?nu jej sou?sti nebo na opravu v?ci, m?e poadovat p?im??enou slevu z kupn ceny. Nakupujc m prvo na p?im??enou slevu i v p?pad?, e mu prodvajc nem?e dodat novou v?c bez vad, vym?nit jej sou?st nebo v?c opravit, jako i v p?pad?, e prodvajc nezjedn npravu v p?im??en dob? nebo e by zjednn npravy nakupujcmu p?sobilo zna?n obte.

Zruka se nevztahuje na zbo prodvan za ni cenu z d?vodu vady, pro kterou byla ni cena ujednna a jej popis byl uveden u popisu zbo, a na opot?eben zbo zp?soben jeho obvyklm uvnm, p?padn? na bazarov zbo.

Vady na zbo zp?soben b?nm opot?ebenm nelze reklamovat. Zakoupen zbo nelze vym??ovat.

U v?c prodvanch za ni cenu prodvajc neodpovd za vadu, pro kterou byla ni cena sjednna.

Dnem uplatn?n reklamace se rozum den, kdy bylo zbo doru?eno na kontaktn adresu prodvajcho.

Ochrana osobnch daj?

Ochrana osobnch daj? nakupujcho, kter je fyzickou osobou, je poskytovna zkonem ?.101/2000 Sb., o ochran? osobnch daj?, ve zn?n pozd?jch p?edpis?.

Nakupujc souhlas se zpracovnm osobnch daj? prodvajcm, a to pro ?ely realizace prv apovinnost zkupn smlouvy a pro ?ely veden uivatelskho ?tu. Nezvol-li nakupujc jinou monost, souhlas se zpracovnm osobnch daj? prodvajcm tak pro ?ely zasln informac a obchodnch sd?len nakupujcmu. Souhlas se zpracovnm osobnch daj? v celm rozsahu dle tohoto ?lnku nen podmnkou, kter by sama o sob? znemo?ovala uzav?en kupn smlouvy.

Nakupujc bere na v?dom, e je povinen sv osobn daje (p?i registraci, ve svm uivatelskm ?tu, a p?i objednvce) uvd?t sprvn? apravdiv? ae je povinen bez zbyte?nho odkladu informovat prodvajcho o zm?n? vesvch osobnch dajch.

Zpracovnm osobnch daj? nakupujcho m?e prodvajc pov??it t?et osobu, jakoto zpracovatele. Krom? osob dopravujcch zbo nebudou osobn daje prodvajcm bez p?edchozho souhlasu nakupujcho p?edvny t?etm osobm.

V p?pad?, e by se nakupujc domnval, e prodvajc nebo zpracovatel provd zpracovn jeho osobnch daj?, kter je v rozporu s ochranou soukromho a osobnho ivota nakupujcho nebo v rozporu se zkonem, zejmna jsou-li osobn daje nep?esn sohledem na ?el jejich zpracovn, m?e poadovat, aby prodvajc nebo zpracovatel odstranil takto vznikl stav.

Zasln obchodnch sd?len a ukldn cookies

Nakupujc souhlas se zaslnm informac souvisejcch se zbom, slubami nebo podnikem prodvajcho na elektronickou adresu nakupujcho a dle souhlas se zaslnm obchodnch sd?len prodvajcm na elektronickou adresu nakupujcho.

Nakupujc souhlas s ukldnm tzv. cookies na jeho po?ta?. Vp?pad?, e je nkup na webov strnce mon provst a zvazky prodvajcho z kupn smlouvy plnit, ani by dochzelo kukldn tzv. cookies na po?ta? nakupujcho, m?e nakupujc souhlas podle p?edchoz v?ty kdykoliv odvolat.

Zv?re?n ustanoven

Pokud vztah zaloen kupn smlouvou obsahuje mezinrodn (zahrani?n) prvek, pak strany sjednvaj, evztah se ?d ?eskm prvem. Tmto nejsou dot?ena prva spot?ebitele vyplvajc zobecn? zvaznch prvnch p?edpis?.

Je-li n?kter ustanoven obchodnch podmnek neplatn nebo ne?inn, nebo se takovm stane, namsto neplatnch ustanoven nastoup ustanoven, jeho smysl se neplatnmu ustanoven co nejvce p?ibliuje. Neplatnost nebo ne?innost jednoho ustanoven nen dotknut platnost ostatnch ustanoven. Zm?ny a dopl?ky kupn smlouvy ?iobchodnch podmnek vyaduj psemnou formu.

Kupn smlouva v?etn? obchodnch podmnek je archivovna prodvajcm velektronick podob? a nen p?stupn.

Tyto obchodn podmnky nabvaj platnosti od 1.1.2014.

Další informace