Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /www/doc/www.skipper-ship.eu/www/libraries/joomla/utilities/string.php on line 26

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.input_encoding is deprecated in /www/doc/www.skipper-ship.eu/www/libraries/joomla/utilities/string.php on line 27

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.output_encoding is deprecated in /www/doc/www.skipper-ship.eu/www/libraries/joomla/utilities/string.php on line 28

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/www.skipper-ship.eu/www/libraries/joomla/filter/filterinput.php on line 630

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/www.skipper-ship.eu/www/libraries/joomla/filter/filterinput.php on line 632
Všeobecné obchodní podmínky

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/www.skipper-ship.eu/www/libraries/joomla/filter/filterinput.php on line 630

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/www.skipper-ship.eu/www/libraries/joomla/filter/filterinput.php on line 632

Všeobecné obchodní podmínky

 

Všeobecné obchodní podmínky 

 

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ÚČASTI NA jachtach platí od 01. 11. 2011

 

1. Vznik smluvního vztahu

 

1.1 Smluvní vztah mezi ACCOUNT trade s.r.o., sídlem Opava, Předměstí, Na Rybníčku 2969/19, PSČ 746 01 (dále jen skipper) a zákazníkem vzniká na základě zákazníkem (případně jeho zástupcem) podepsané písemné cestovní smlouvy potvrzené skipperem, případně jejím zplnomocněným zástupcem, na základě zmocnění uděleného v písemné plné moci. Podpisem cestovní smlouvy zákazník zároveň potvrzuje, že za sjednané cestovní smlouvou se pro přepravu považují i Přepravní podmínky pro cestující, zavazadla a zboží.

 

1.2 Obsah smlouvy je sjednán dle objednávky, případně dodatečných nabídek, těchto všeobecných podmínek a přepravních podmínek.

 


2. Ceny služby

 

2.1 Ceny služby jsou v cestovní smlouvě konečné, a zahrnují pronájem lodě (ubytování na lodi a využívání kuchyně a koupelny) a službu skippera, případně dle objednávky zahrnují též dopravu, stravování podle cestovní smlouvy.

 

2.2 Cenová garance skippera a možnost případného navýšení ceny. Ceny pronájmu lodě a služeb jsou po podpisu cestovní smlouvy konečné a vycházejí z měnových kurzů. Skipper disponuje mechanismy, které tlumí dopad výkyvů jednotlivých měn na ceny a je schopen z vlastních zdrojů a na základě vysokých akontací v zahraničí absorbovat do 10% zvýšení kurzu české koruny oproti stavu ze dne kalkulace ceny. V případě, že by pokles kurzu koruny byl vyšší, bude skipper nucen přistoupit jednorázově ke zvýšení ceny pronájmu lodě vykalkulovaných na základě nových kurzů, přičemž nové ceny by se v tomto případě týkaly všech zákazníků, kteří zaplatili pouze zálohu, nikoliv však doplatek či celou cenu zájezdu, a nových objednávek. Ve výše uvedeném případě zvýšení kurzu (do 10%) garantuje skupper původní cenu všem klientům, kteří budou mít v době vyhlášení cenové úpravy zaplacenu celkovou cenu zájezdu.

 

2.4 Skipper je oprávněn jednostranným úkonem zvýšit cenu zájezdu, pokud oznámení o zvýšení ceny odešle zákazníkovi nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu. Cenu zájezdu podle předchozí věty lze zvýšit jen v případě, že dojde ke zvýšení: ceny za dopravu, včetně cen pohonných hmot, nebo/i plateb spojených s dopravou, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu (např. letištních a přístavních poplatků), nebo/i směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více jak 10 %. Pro tento případ se stanovuje přesný výpočet zvýšení ceny tak, že zvýšení ceny zájezdu bude provedeno o částku odpovídající procentu navýšení poměru hodnoty původně stanovené ceny oproti ceně nové, jíž došlo k navýšení ceny za dopravu, včetně cen pohonných hmot, nebo/i plateb spojených s dopravou, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu (např. letištních a přístavních poplatků), nebo/i směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více jak 10 %. Přičemž platí v případě zvýšení ceny z důvodu zvýšení kursu do 10%, cenová garance skuppera uvedená v bodu 2.3. Zákazník je povinen do 5 dnů od účinnosti oznámení o zvýšení ceny zájezdu uhradit skipperovi rozdíl v ceně zájezdu. Při porušení závazku úhrady navýšené ceny zájezdu ze strany zákazníka má skipper právo od cestovní smlouvy odstoupit, tím není dotčeno právo skippera na náhradu škody.

 


3. Platební podmínky

 

3.1 Skipper má právo na zaplacení objednaných služeb před jejich poskytnutím. Jakákoliv platba dle cestovní smlouvy se považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky na účet skippera  vedený u peněžního ústavu nebo zaplacením v hotovosti do rukou skippera. Při nedodržení stanoveného termínu úhrady zákazníkem má skipper právo od smlouvy odstoupit a zákazník je povinen uhradit odstupné dle bodu 6.1 písm. a), čímž není dotčeno právo skippera na náhradu škody.

 

3.2 Skipper je oprávněn požadovat zálohu ve výši 5.000,- Kč při obsazenosti lodi 4 až 8 lidí, při obsazenosti do tří osob se vybírá záloha ve výši 6.000,- Kč. Záloha je splatná při podpisu cestovní smlouvy. Celková cena zájezdu musí být uhrazena nejpozději 35 dní před odjezdem nebo naloděním s výjimkou případů Last minute, kde úhrada celkové ceny zájezdu musí být provedena v době platnosti rezervace a v případě vyuřití financování dle bodu 3.3 této smlouvy. Poplatky za změny v knihování a odstoupení od smlouvy (odstupné dle bodu 6.3) jsou splatné ihned.

 

3.4 Pro doplacení ceny zájezdu je možno využít financování formou úročené půjčky, přičemž podmínky a úrokovou sazbu určuje samostatná smlouva sepsána mezi zákazníky a skipperem.

 

3.4 Zákazník má nárok na poskytnutí služeb při včasném zaplacení cen zájezdu v celé sjednané výši.

 


4. Práva a povinnosti zákazníka

 

4.1 K základním právům zákazníka patří:

 

a) právo na řádné poskytnutí sjednaných služeb. Pokud bez zavinění skuppera ve smyslu ustanovení §852a a násl. občanského zákoníku zákazník dohodnuté služby nevyčerpá, nemá právo na jejich náhradu,

 

b) právo být seznámen se změnami zájezdu, rozsahu služeb a ceny,

 

c) právo před zahájením čerpání služeb odstoupit od cestovní smlouvy za podmínek uvedených v článku 6,

 

d) právo písemně oznámit skupperovi, že se místo něho zájezdu zúčastní jiná osoba v případě, že v oznámení je současně prohlášení nového zákazníka, že souhlasí s cestovní smlouvou a splňuje všechny podmínky k účasti na zájezdu, dále jen „překnihování“. Původní a nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny zájezdu a poplatků spojených s překnihováním dle bodu 6.9 a to vše před zahájením zájezdu,

 

e) právo na reklamaci v souladu s článkem 7,

 

f) právo na ochranu osobních údajů, které uvádí v cestovní smlouvě a v dalších dokumentech,

 

4.2 K základním povinnostem zákazníka patří:

 

a) poskytnout skipperovi součinnost, která je zapotřebí k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, zejména úplně a pravdivě uvádět údaje ve smlouvě a předložit doklady cestovní kanceláří požadované pro zajištění zájezdu,

 

b) zajistit u osob mladších 15 let doprovod a dohled dospělého účastníka v průběhu zájezdu, obdobně zajistit doprovod, dohled a potřebnou zdravotní péči u osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje,

 

c) zaplatit cenu zájezdu v souladu s článkem 2. a 3,

 

d) převzít od skippera doklady potřebné pro čerpání služeb a dostavit se ve stanoveném čase na místo určení (srazu, odjezdu apod.) se všemi požadovanými doklady, řádně si je překontrolovat,

 

e) mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup do příslušných zemí pobytu i tranzit (platný cestovní doklad, víza, doklad o zdravotním pojištění apod., pokud je vyžadováno), příslušníci jiného státu než ČR jsou povinni se informovat o vízové povinnosti u zastupitelských úřadů zemí, kam cestují a potřebná víza si na své náklady obstarat,

 

f) dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do které cestuje, dodržování platné legislativy země pobytu a respektování odlišné skladby obyvatelstva a jiných kulturních zvyklostí. Zákazník je plně odpovědný za své jednání a chování v průběhu zájezdu, eventuelně podnikání v zahraničí bez vědomí skupper nenese žádnou odpovědnost za následky, které zákazník způsobil vlastní nezodpovědností. Veškeré náklady a důsledky, které vzniknou nedodržením tohoto ustanovení nese zákazník,

 

g) zaplatit dle uzavřené cestovní smlouvy sjednanou cenu zájezdu a řídit se cestovními pokyny a ústními pokyny skippera,

 

h) veškeré závady a odchylky od sjednaných služeb reklamovat bezodkladně po jejich zjištění nejlépe na místě u skuppera a poskytnout součinnost nezbytnou k jejich odstranění, pro průkaznost doporučujeme oznámení provést písemnou formou,

 

i) zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit, poškodit nebo omezovat ostatní účastníky zájezdu či ohrozit nebo poškodit jméno skippera.

 

j) uhradit škodu, kterou způsobil např. v dopravním prostředku nebo ubytovacím a jiném zařízení, kde čerpal služby, zajištěné dle cestovní smlouvy,

 

j) dodržovat pravidla slušného chování, hygieny, nerušit, neomezovat atd. ostatní zákazníky či osoby.

 

 

 

5. Změny dohodnutých služeb a jejich právní důsledky, rušení zájezdu

5.1 Změny a odchylky jednotlivých služeb skippera od dohodnutého obsahu smlouvy jsou v případech objektivních důvodů přípustné. Jedná se zejména o změny druhu dopravy,  trasy a termínu cesty, eventuelně programu během zájezdu (z důvodu tzv. vyšší moci).

 

5.2 Skipper není odpovědný za nesplnění svých závazků a povinností a škodu způsobenou porušením právní povinnosti, pokud porušení bylo způsobeno zákazníkem či třetí osobou, která není spojená s poskytováním zájezdu, pokud tuto skutečnost nebylo možno předpokládat, nebo byla nevyhnutelná, nebo neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze po skipperovi požadovat.

 

5.3 Skipper si vyhrazuje právo zrušit zájezd a odstoupit od cestovní smlouvy, jestliže nebylo dosaženo minimálního počtu účastníků uvedeného u jednotlivých zájezdů. Skipper je oprávněn v takovém případě zrušit zájezd, nejpozději však 14 dní před zahájením zájezdu a v téže lhůtě je skipper povinen o zrušení zájezdu informovat zákazníka.

 

5.4 Jestliže po zahájení zájezdu nebo v průběhu čerpání služeb cestovního ruchu, které jsou předmětem smluvního vztahu se zákazníkem, skipper neposkytne služby nebo jejich podstatnou část řádně a včas, nebo zjistí, že všechny služby cestovního ruchu nebo jejich podstatnou část nebude moci řádně a včas poskytnout, třebaže se k tomu smlouvou zavázal, je skipper povinen bez zbytečného odkladu a bezplatně provést taková opatření, aby mohl zájezd pokračovat příp., aby zákazník mohl služby čerpat, zejména je povinen zabezpečit náhradní program a služby v rozsahu a kvalitě shodné nebo se přibližující původně dohodnutým podmínkám a dbát přitom na to, aby byl v nejvyšší možné míře docílen účel služeb a zachováno zaměření zájezdu. Pokud nelze pokračování zájezdu či čerpání služeb zajistit jinak než prostřednictvím služeb cestovního ruchu nižší kvality než uvedené ve smlouvě, je skipper povinen vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně. Pokud nelze pokračování zájezdu či čerpání služeb zajistit ani prostřednictvím služeb cestovního ruchu nižší kvality než uvedené ve smlouvě nebo zákazník toto náhradní řešení nepřijme, je skipper povinen bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně. V případě, že součástí zájezdu je i doprava, je skipper povinen poskytnout zákazníkovi dopravu zpět na místo odjezdu nebo na jiné místo návratu, s nímž zákazník souhlasil, včetně nezbytného náhradního ubytování a stravování. Pokud je doprava uskutečněna jiným dopravním prostředkem, než kterým měla být uskutečněna podle smlouvy, je skipper povinen:

 

- v případě, že doprava je uskutečněna za nižší náklady,
vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně,

 

- v případě, že doprava je uskutečněna za vyšší náklady,
rozdíl v ceně uhradit z vlastních prostředků.

 

5.5 Pokud se zákazník nedostaví nebo zmešká odjezd/ odlet, má skipper nárok na plnou úhradu ceny zájezdu.

 

 

 

6. Odstoupení od smlouvy, odstupné

 

6.1. Zákazník má před zahájením zájezdu právo na odstoupení od smlouvy a vrácení zaplacené ceny nebo zálohy za zájezd bez účtování jakéhokoliv odstupného

 

a) pokud nepřijme návrh skippera na změnu cestovní smlouvy,

 

b) pokud skipper poruší své povinnosti stanovené cestovní smlouvou nebo zákonem.

 

6.2 Doporučuje se, aby oznámení o odstoupení od smlouvy zákazník sepsal formou doporučeného dopisu na adresu skippera. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem prokazatelného doručení odstoupení skipperovi.

 

6.3 Není-li důvodem odstoupení zákazníka od smlouvy porušení povinností skippera stanovené smlouvou nebo odstoupí-li skipper od smlouvy před zahájením čerpání služeb z důvodu porušení povinnosti zákazníkem, je zákazník povinen zaplatit skipperovi odstupné z celkové ceny ve výši:

 

 do 60. dne před odjezdem či naloděním a to ten den který nastane dřív - 1 500 Kč za osobu

 

 od 59. dne do 30. dne před odjezdem či naloděním a to ten den který nastane dřív skutečně vzniklé náklady, nejméně však 20 % z předem stanovené ceny

 

od 29. dne do 21. dne před odjezdem či naloděním a to ten den který nastane dřív skutečně vzniklé náklady, nejméně však 50 % z předem stanovené ceny

 

od 20. dne do 15. dne před odjezdem či naloděním a to ten den který nastane dřív skutečně vzniklé náklady, nejméně však 70 % z předem stanovené ceny

 

od 14. dne do 7. dne před odjezdem či naloděním a to ten den který nastane dřív skutečně vzniklé náklady, nejméně však 80 % z předem stanovené ceny

 

od 6. dne do 3. dne před odjezdem či naloděním a to ten den který nastane dřív skutečně vzniklé náklady, nejméně však 90 % z předem stanovené ceny

 

od 2. dne před odjezdem či naloděním a to ten den který nastane dřív a dále v případech, kdy zákazník nenastoupí na zájezd, zruší zájezd v den odjezdem či naloděním a to ten den který nastane dřív, nedostaví se k odjezdu či nalodí se v termínu nalodění, či nevyčerpá- li službu cestovního ruchu bez předchozího odstoupení od smlouvy nebo z důvodu, že nesplnil povinnost dle bodu 4. 2 písm. d) a e), skutečně vzniklé náklady, nejméně však 100 %z předem stanovené ceny zájezdu.

 

6.4 Skipper má právo jednostranně započíst odstupné se vzájemnou pohledávkou zákazníka na vrácení zálohy nebo zaplacené ceny zájezdu.
6.5 Skipper může odstoupit od cestovní smlouvy v těchto případech:

 

a) z důvodu chování zákazníka proti dobrým mravům. Pokud skipper odstoupí od smlouvy z důvodu, že se zákazník chová proti dobrým mravům např. tím, že ohrožuje život a zdraví své případně ostatních zákazníků hrubým způsobem vážně narušuje průběh cesty nebo pobytu, pak zákazník nemá nárok na vrácení alikvotní části ceny služeb, které nebyly čerpány, a dále je povinen uhradit skipperovi veškeré více náklady které mu vznikly (např. náklady spojené se zpáteční dopravou) a případnou škodu.

 

b) Do 14 dnů před termínem zahájení zájezdu při nesplnění minimálního počtu osob, uvedeného v katalogu nebo v dodatečných podmínkách tj. v případě zrušení zájezdu. Zákazník bude obratem informován a bude mu nabídnuta nová cestovní smlouva.

 

c) Před termínem zahájení zájezdu, zrušením zájezdu, jestliže uskutečnění zájezdu je pro skippera ekonomicky neúnosné. Zákazník je okamžitě informován a je mu nabídnuta nová cestovní smlouva.

 

d) Bez stanovení lhůty – okamžitě, v důsledku tzv. vyšší moci, tj. z příčin, kterým skipper nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí. Skipper má v tomto případě právo na úhradu dosud poskytnutých služeb. V případě přerušení cesty z důvodů vyšší moci je skipper povinna učinit veškerá opatření k dopravení cestujících zpět.

 

6.6 Předem stanovenou cenou se rozumí cena zájezdu, tj. souhrn základní ceny, povinných příplatků a zákazníkem zakoupených fakultativních služeb, a u jednotlivých služeb prodejní cena.

 

6.7 Skutečně vzniklými náklady se rozumí provozní náklady skippera a smluvně sjednané nebo právním předpisem stanovené náhrady tuzemským a zahraničním dodavatelům služeb.

 

6.8 Při určení počtu dnů pro výpočet odstupného se do stanoveného počtu dnů započítává den, kdy nastaly účinky odstoupení od smlouvy. Do počtu dnů se nezapočítává den odjezdu, odletu nebo nástupu na příslušný zájezd, pobyt apod.

 

6.9 Dodatečné změny v knihování na přání zákazníka Před zahájením zájezdu může zákazník písemně do 10. dne před zahájením zájezdu odjezdem či naloděním a to ten den který nastane dřív oznámit skipperovi, že se zájezdu místo něho zúčastní jiná osoba v oznámení uvedená. Dnem doručení oznámení se osoba v něm uvedená stává zákazníkem. Oznámení musí obsahovat prohlášení nového zákazníka, že souhlasí s uzavřenou cestovní smlouvou. Původní a nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny zájezdu a úhradu nákladů s překnihováním spojených ve výši 1.000,- Kč za osobu.

 

6.10 Zákazníkem požadovaná změna termínu odjezdu, destinace, charteru lodě, místa nalodění a vylodění je vždy posuzována jako odstoupení od smlouvy a uzavření smlouvy nové. Nová cestovní smlouva, bude uzavřena dle aktuální nabídky platné v době jejího uzavření.

 


7. Reklamace, odpovědnost za škody (Reklamační řád)

 

V případě, že rozsah nebo kvalita poskytnutých služeb je objektivně nižší, než bylo sjednáno v cestovní smlouvě, jejíž nedílnou součástí jsou tyto všeobecné podmínky blíže upravující smluvní ujednání, vzniká zákazníkovi právo na reklamaci. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci včas bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava, pokud možno na místě samém. Uplatnění reklamace na místě samém umožní odstranění vady okamžitě, zatímco s odstupem času se ztěžuje průkaznost i objektivnost posouzení a řádného vyřízení reklamace. Uplatnění reklamace může zákazník provést např. ústně nebo písemně, nejpozději však do 3 měsíců od skončení zájezdu, není-li v právních předpisech pro jejich uplatnění stanovena lhůta jiná. Skipper je povinen přijmout reklamaci kterékoli v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment poskytovaných služeb, v sídle nebo místě podnikání, případně v místě poskytované služby. Skipper je povinen zákazníkovi vydat písemné potvrzení o tom, kdy zákazník právo uplatnil, a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
Zákazníkovi se doporučuje při uplatňování reklamace prokázat zakoupení služby, která je předmětem reklamace (stejnopisem cestovní smlouvy, dokladem o úhradě zájezdu či doplňkové služby, apod.). Uplatní-li zákazník na místě v průběhu čerpání služeb právo z odpovědnosti za vady služeb, které mu jsou poskytovány nebo které mu již poskytnuty byly, skipper povinen po potřebném prozkoumání skutkových a právních okolností rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří dnů. Vyřízení reklamace musí být provedeno nejpozději do 30 dnů od prokazatelného uplatnění reklamace zákazníkem, pokud není se zákazníkem dohodnuta lhůta jiná. Doporučuje se písemné podání reklamace, ve kterém zákazník uvede své osobní údaje, předmět reklamace a požadavek na způsob jejího vyřízení. Jestliže zákazník zároveň předá skipperovi popř. jiné podklady týkající se reklamace, bude tato skutečnost v reklamačním protokolu výslovně uvedena. Reklamační protokol podepíše skipper i zákazník. Zákazník obdrží jedno vyhotovení tohoto reklamačního protokolu. Zákazník je povinen poskytnout součinnost potřebnou k vyřízení reklamace, doporučuje se zejména podat informace, předložit doklady prokazující skutkový stav, specifikovat své požadavky co do důvodu a výše apod. Umožňuje-li to povaha věci, musí zákazník umožnit přístup do prostoru, který mu byl pronajat k ubytování, aby se oprávněný pracovník přesvědčil o oprávněnosti reklamace.

 

V případech, kdy je reklamace posouzena jako zcela nebo z části důvodná, spočívá vyřízení reklamace v bezplatném odstranění vady služby nebo v případech, kdy je to možné, i v poskytnutí náhradní služby. Jinak skipper poskytne přiměřenou slevu z ceny vadně poskytnuté služby. Tím není dotčeno právo zákazníka v případech stanovených v právních předpisech či v případech výslovně sjednaných se skipperem od smlouvy odstoupit. Skipper nenese žádnou odpovědnost a neručí za úroveň, cenu, případně vzniklou škodu u služeb a akcí nesjednaných v cestovní smlouvě, pořádaných jinými subjekty, které si zákazník objedná na místě samém či u  jiné organizace. Za předmět reklamace se taktéž nepovažují škody a majetkové újmy vzniklé zákazníkovi, které jsou předmětem smluvní úpravy pojistného krytí pojišťovny na základě pojistné smlouvy o cestovním pojištění pro cesty a pobyt, ani takové škody a majetkové újmy, které jsou z rozsahu pojistného krytí výslovně vyňaty, pokud odpovědnost skippera není v těchto případech dána ze zákona. Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek není závislý na činnosti a postupu skippera (viz major) nebo k okolnostem na straně zákazníka, na základě kterých zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a cestovní kanceláří zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na úhradu nebo slevu z ceny těchto služeb. Výše náhrady škody za závazky z cestovní smlouvy, týkající se letecké dopravy, se řídí ustanoveními mezinárodních dohod uzavřených ve Varšavě, Haagu, Guadalajaře a Montrealu, případně dalšími jinými závaznými právními předpisy. Cestovní kancelář neodpovídá za škodu, pokud byla způsobena zákazníkem, třetí osobou, která není spojena s poskytováním zájezdu nebo neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat. Rozsah odpovědnosti skippera při přepravě cestujících a zavazadel je limitován Přepravními podmínkami pro cestující, zavazadla a zboží. Reklamaci zavazadel se doporučuje uplatnit okamžitě po zjištění nejlépe přímo u skippera. V otázkách zde vysloveně neuvedených platí ustanovení českých platných právních předpisů zejména občanského zákoníku a zákona o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, na jejichž text se tímto odkazuje.

 


8. Cestovní pojištění zákazníka

 

Zákazník je povinen uzavřít cestovní zdravotní pojištění prostřednictvím komerčních pojišťoven.

 


9. Další podmínky

 

Další podmínky mimo jiné blíže upravují obsah a rozsah poskytovaných služeb sjednaných cestovní smlouvou a z toho plynoucí rozsah či omezení odpovědnosti cestovní kanceláře.

 

10.1 Servis a služby

 

Úroveň a rychlost služeb poskytovaných s pronájmem lodi odpovídá místním zvyklostem a mentalitě obyvatelstva. Proto je nutné počítat mnohdy s menší zkušeností a určitou ležérností, ale na druhou stranu často s velmi přátelským a milým přístupem. Úroveň služeb vždy vychází především z místních podmínek a nemusí vždy odpovídat standardům a očekáváním.

 

10.2 Hygiena

 

Zákazník je povinen dodržovat základní hygienické zvyklosti.Totéž se týká i předpisů ve vztahu k životnímu prostředí.

 

10.3 Ubytování a doprava

 

Poskytované ubytovací služby odpovídají ubytování na lodi. Období před a po hlavní sezóně přináší vedle výhodných cen i skutečnost, že některá zařízení zejména stravovací zařízení nejsou v provozu. Ve většině nájmech lodí není v koupelnách mýdlo, toaletní papír a ručníky. Podle mezinárodních standardů musí klient opustit loď dopoledne poslední den pobytu do 9.00 hod a možnost nastěhování v den příjezdu je nejdříve po 14.00 hodině, někdy i po 16.00 hodině. Časný příjezd či pozdní odjezd neopravňují k delšímu používání lodě. Absolutní klid v turistických centrech nenajdete. K dovolené patří i večerní zábava a bary, restaurace, diskotéky a noční kluby, které mohou působit hluk. Také stavební styl umožňuje zvukovou prostupnost mezi jednotlivými místnostmi.

 

10.4 Topení

 

Tato zařízení najdete pouze v některých lodích.

 

10.5 Stravování a nápoje

 

V závislosti na objednávce a standardní menu, které je uvedeno na stránkách skippera.

 

10.6 Pláže

 

Skipper neodpovídá za případné znečištění pláží z důvodů klimatických poruch nebo jiných nepředpokládaných důvodů.

 

10.7 Voda a elektrické napětí

 

Na lodi je pitná voda k pití a vaření. Leč se doporučuje zakupovat i vodu balenou. Elektrická energie je poskytována toliko při zakotvení lodi v maríně.

 

10.8 Hmyz a ochrana před sluncem

 

Doporučuje se používat repelenty a krém na opalování.

 

10.10 Víza a pasy

 

V případě, že hostitelská země vyžaduje víza a pokud je to sjednáno, zajišťuje víza skipper pouze pro držitele pasu České republiky, a to po předložení dokumentů požadovaných příslušným zastupitelským úřadem. Rozhodnutí o udělení víza není v kompetenci skippera, která udělení víza při jejím vyřizování nemůže garantovat.

 


11. Závěrečná ustanovení

 

Tyto všeobecné podmínky se vztahují na všechny služby poskytované skiperem. Jsou-li v cestovní smlouvě sjednány podmínky odlišně od ustanovení všeobecných podmínek, pak platí ujednání uvedená ve smlouvě. Zákazníci potvrzují podpisem cestovních smluv, že jsou jim Všeobecné podmínky známy, rozumějí jim, souhlasí s nimi a v plném rozsahu je přijímají. Veškeré údaje a pokyny obsažené v cestovní smlouvě si skipper vyhrazuje právo jejich změny, nejlépe pokud je to možno do doby uzavření cestovní smlouvy se zákazníkem. Pokud dojde ke změnám uvedených skutečností, skipper přijme taková vhodná opatření, aby byl zákazník se změnami seznámen již v době nabídky služeb. U cestovních smluv již uzavřených se skipperem informuje zákazníka vhodným způsobem o těchto změnách ve lhůtách stanovených právními předpisy nebo těmito všeobecnými podmínkami s důsledky z toho vyplývajícími.

 

12. Zpracování osobních údajů zákazníků

 

12.1 Skipper vede databázi, která obsahuje osobní a identifikační údaje zákazníků (dále jen „osobní údaje“). Skipper zaručuje a chrání osobní údaje v maximální možné míře, která odpovídá stupni technického rozvoje a organizačního zabezpečení. Podpisem cestovní smlouvy, dává zákazník souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu uvedeném v cestovní smlouvě.

 

12.2 Zákazník může souhlasit s tím, že skipper bude zpracovávat osobní údaje získané v souvislosti s uzavřením cestovní smlouvy, poskytováním služeb, jiným přímým či nepřímým kontaktem se zákazníkem či od třetích osob. Skipper bude zejména zpracovávat informace o totožnosti zákazníka (titul, jméno, příjmení, adresa, datum narození, popřípadě národní identifikátor, obchodní firma, název, sídlo, místo podnikání, identifikační číslo, e-mailová adresa, typ cestovního dokladu, číslo cestovního dokladu, datum expirace dokladu a bankovní spojení) Skipper může zpracovávat uvedené osobní údaje za účelem poskytování sjednaných služeb a služeb s tím souvisejících. Povinnost zákazníka poskytnout osobní údaje nevyplývá ze zákona, bez jejich poskytnutí však nemůže být uzavřena a plněna cestovní smlouva.

 

12.3 Zákazník může souhlasit s tím, že skipper je oprávněn osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpřístupnit dalším zpracovatelům nebo případně správcům, a to za účelem:

 

b) vymáhání pohledávek skippera za zákazníkem,

 

12.4 Zákazník má právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, není-li v těchto podmínkách stanoveno jinak. Souhlas lze odvolat pouze výslovným prohlášením.

 

12.5 Skipper se zavazuje osobní údaje zlikvidovat či anonymizovat nejpozději do tří měsíců ode dne ukončení smlouvy, s výjimkou následujících osobních údajů:

 

a) údajů nutných pro vymáhání pohledávky za zákazníkem. V takovém případě skupper osobní údaje zlikviduje či anonymizuje nejpozději do pěti let ode dne úplného vymožení pohledávky,

 

b) údajů nutných pro vedení soudních sporů, správních a rozhodčích řízeních atp.,

 

c) údajů nutných pro vyřízení reklamací zákazníků a

 

d) jejichž další zpracování vyplývá z platných právních předpisů.

 

12.6 Zákazník má právo na opravu osobních údajů. Zákazník má také právo na informace o osobních údajích, které skipper zpracovává, a to v rozsahu a za podmínek stanovených § 12 zákona o ochraně osobních údajů.

 

12.7 Zjistí-li zákazník, že skipper zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou soukromého a osobního života zákazníka nebo v rozporu se zákonem, má zákazník právo požádat o vysvětlení. Zákazník má v těchto případech také právo požádat skupper o blokování, doplnění či likvidaci osobních údajů.

 

12.8 Zákazník bere na vědomí, že skipper je v rozsahu a za podmínek stanovených platnými právními předpisy povinen předat osobní údaje zákazníka pro účely stanovené zákonem. Takové předání může zákazník vyloučit výslovným prohlášením.

 

Další informace