Veobecn obchodn podmnky

VEOBECN PODMNKY ?ASTI NA jachtach plat od 01. 11. 2011

1. Vznik smluvnho vztahu

1.1Smluvn vztah mezi ACCOUNT trade s.r.o., sdlem Opava, P?edm?st, Na Rybn?ku 2969/19, PS? 746 01 (dle jen skipper) a zkaznkem vznik na zklad? zkaznkem (p?padn? jeho zstupcem) podepsan psemn cestovn smlouvy potvrzen skipperem, p?padn? jejm zplnomocn?nm zstupcem, na zklad? zmocn?n ud?lenho v psemn pln moci. Podpisem cestovn smlouvy zkaznk zrove? potvrzuje, e za sjednan cestovn smlouvou se pro p?epravu povauj i P?epravn podmnky pro cestujc, zavazadla a zbo.

1.2Obsah smlouvy je sjednn dle objednvky, p?padn? dodate?nch nabdek, t?chto veobecnch podmnek a p?epravnch podmnek.


2. Ceny sluby

2.1Ceny sluby jsou vcestovn smlouv? kone?n, a zahrnuj pronjem lod? (ubytovn na lodi a vyuvn kuchyn? a koupelny) a slubu skippera, p?padn? dle objednvky zahrnuj t dopravu, stravovn podle cestovn smlouvy.

2.2Cenov garance skippera a monost p?padnho naven ceny. Ceny pronjmu lod? a slueb jsou po podpisu cestovn smlouvy kone?n a vychzej z m?novch kurz?. Skipper disponuje mechanismy, kter tlum dopad vkyv? jednotlivch m?n na ceny a je schopen z vlastnch zdroj? a na zklad? vysokch akontac v zahrani? absorbovat do 10% zven kurzu ?esk koruny oproti stavu ze dne kalkulace ceny. V p?pad?, e by pokles kurzu koruny byl vy, bude skipper nucen p?istoupit jednorzov? ke zven ceny pronjmu lod? vykalkulovanch na zklad? novch kurz?, p?i?em nov ceny by se v tomto p?pad? tkaly vech zkaznk?, kte? zaplatili pouze zlohu, nikoliv vak doplatek ?i celou cenu zjezdu, a novch objednvek. Ve ve uvedenm p?pad? zven kurzu (do 10%) garantuje skupper p?vodn cenu vem klient?m, kte? budou mt v dob? vyhlen cenov pravy zaplacenu celkovou cenu zjezdu.

2.4Skipper je oprvn?n jednostrannm konem zvit cenu zjezdu, pokud oznmen o zven ceny odele zkaznkovi nejpozd?ji 21 dn p?ed zahjenm zjezdu. Cenu zjezdu podle p?edchoz v?ty lze zvit jen v p?pad?, e dojde ke zven: ceny za dopravu, v?etn? cen pohonnch hmot, nebo/i plateb spojench s dopravou, kter jsou zahrnuty v cen? zjezdu (nap?. letitnch a p?stavnch poplatk?), nebo/i sm?nnho kurzu ?esk koruny pouitho pro stanoven ceny zjezdu v pr?m?ru o vce jak 10 %. Pro tento p?pad se stanovuje p?esn vpo?et zven ceny tak, e zven ceny zjezdu bude provedeno o ?stku odpovdajc procentu naven pom?ru hodnoty p?vodn? stanoven ceny oproti cen? nov, j dolo k naven ceny za dopravu, v?etn? cen pohonnch hmot, nebo/i plateb spojench s dopravou, kter jsou zahrnuty v cen? zjezdu (nap?. letitnch a p?stavnch poplatk?), nebo/i sm?nnho kurzu ?esk koruny pouitho pro stanoven ceny zjezdu v pr?m?ru o vce jak 10 %. P?i?em plat v p?pad? zven ceny z d?vodu zven kursu do 10%, cenov garance skuppera uveden v bodu 2.3. Zkaznk je povinen do 5 dn? od ?innosti oznmen o zven ceny zjezdu uhradit skipperovi rozdl v cen? zjezdu. P?i poruen zvazku hrady naven ceny zjezdu ze strany zkaznka m skipper prvo od cestovn smlouvy odstoupit, tm nen dot?eno prvo skippera na nhradu kody.


3. Platebn podmnky

3.1Skipper m prvo na zaplacen objednanch slueb p?ed jejich poskytnutm. Jakkoliv platba dle cestovn smlouvy se povauje za uhrazenou okamikem p?ipsn p?slun ?stky na ?et skippera veden u pen?nho stavu nebo zaplacenm v hotovosti do rukou skippera. P?i nedodren stanovenho termnu hrady zkaznkem m skipper prvo od smlouvy odstoupit a zkaznk je povinen uhradit odstupn dle bodu 6.1 psm. a), ?m nen dot?eno prvo skippera na nhradu kody.

3.2Skipper je oprvn?n poadovat zlohu ve vi 5.000,- K? p?i obsazenosti lodi 4 a 8 lid, p?i obsazenosti do t? osob se vybr zloha ve vi 6.000,- K?. Zloha je splatn p?i podpisu cestovn smlouvy. Celkov cena zjezdu mus bt uhrazena nejpozd?ji 35 dn p?ed odjezdem nebo nalod?nm s vjimkou p?pad? Last minute, kde hrada celkov ceny zjezdu mus bt provedena v dob? platnosti rezervace a vp?pad? vyu?it financovn dle bodu 3.3 tto smlouvy. Poplatky za zm?ny v knihovn a odstoupen od smlouvy (odstupn dle bodu 6.3) jsou splatn ihned.

3.4Pro doplacen ceny zjezdu je mono vyut financovn formou ro?en p?j?ky, p?i?em podmnky a rokovou sazbu ur?uje samostatn smlouva sepsna mezi zkaznky a skipperem.

3.4Zkaznk m nrok na poskytnut slueb p?i v?asnm zaplacen cen zjezdu v cel sjednan vi.


4. Prva a povinnosti zkaznka

4.1K zkladnm prv?m zkaznka pat?:

a) prvo na ?dn poskytnut sjednanch slueb. Pokud bez zavin?n skuppera ve smyslu ustanoven 852a a nsl. ob?anskho zkonku zkaznk dohodnut sluby nevy?erp, nem prvo na jejich nhradu,

b) prvo bt seznmen se zm?nami zjezdu, rozsahu slueb a ceny,

c) prvo p?ed zahjenm ?erpn slueb odstoupit od cestovn smlouvy za podmnek uvedench v ?lnku 6,

d) prvo psemn? oznmit skupperovi, e se msto n?ho zjezdu z?astn jin osoba v p?pad?, e v oznmen je sou?asn? prohlen novho zkaznka, e souhlas s cestovn smlouvou a spl?uje vechny podmnky k ?asti na zjezdu, dle jen p?eknihovn. P?vodn a nov zkaznk spole?n? a nerozdln? odpovdaj za zaplacen ceny zjezdu a poplatk? spojench s p?eknihovnm dle bodu 6.9 a to ve p?ed zahjenm zjezdu,

e) prvo na reklamaci v souladu s ?lnkem 7,

f) prvo na ochranu osobnch daj?, kter uvd v cestovn smlouv? a v dalch dokumentech,

4.2K zkladnm povinnostem zkaznka pat?:

a) poskytnout skipperovi sou?innost, kter je zapot?eb k ?dnmu zabezpe?en a poskytnut slueb, zejmna pln? a pravdiv? uvd?t daje ve smlouv? a p?edloit doklady cestovn kancel? poadovan pro zajit?n zjezdu,

b) zajistit u osob mladch 15 let doprovod a dohled dosp?lho ?astnka v pr?b?hu zjezdu, obdobn? zajistit doprovod, dohled a pot?ebnou zdravotn p?i u osob, jejich zdravotn stav to vyaduje,

c) zaplatit cenu zjezdu v souladu s ?lnkem 2. a 3,

d) p?evzt od skippera doklady pot?ebn pro ?erpn slueb a dostavit se ve stanovenm ?ase na msto ur?en (srazu, odjezdu apod.) se vemi poadovanmi doklady, ?dn? si je p?ekontrolovat,

e) mt u sebe vechny doklady poadovan pro vstup do p?slunch zem pobytu i tranzit (platn cestovn doklad, vza, doklad o zdravotnm pojit?n apod., pokud je vyadovno), p?slunci jinho sttu ne ?R jsou povinni se informovat o vzov povinnosti u zastupitelskch ?ad? zem, kam cestuj a pot?ebn vza si na sv nklady obstarat,

f) dodrovn pasovch, celnch, zdravotnch a dalch p?edpis? zem?, do kter cestuje, dodrovn platn legislativy zem? pobytu a respektovn odlin skladby obyvatelstva a jinch kulturnch zvyklost. Zkaznk je pln? odpov?dn za sv jednn a chovn v pr?b?hu zjezdu, eventueln? podnikn v zahrani? bez v?dom skupper nenese dnou odpov?dnost za nsledky, kter zkaznk zp?sobil vlastn nezodpov?dnost. Veker nklady a d?sledky, kter vzniknou nedodrenm tohoto ustanoven nese zkaznk,

g) zaplatit dle uzav?en cestovn smlouvy sjednanou cenu zjezdu a ?dit se cestovnmi pokyny a stnmi pokyny skippera,

h) veker zvady a odchylky od sjednanch slueb reklamovat bezodkladn? po jejich zjit?n nejlpe na mst? u skuppera a poskytnout sou?innost nezbytnou k jejich odstran?n, pro pr?kaznost doporu?ujeme oznmen provst psemnou formou,

i) zdret se jednn, kter by mohlo ohrozit, pokodit nebo omezovat ostatn ?astnky zjezdu ?i ohrozit nebo pokodit jmno skippera.

j) uhradit kodu, kterou zp?sobil nap?. v dopravnm prost?edku nebo ubytovacm a jinm za?zen, kde ?erpal sluby, zajit?n dle cestovn smlouvy,

j) dodrovat pravidla slunho chovn, hygieny, neruit, neomezovat atd. ostatn zkaznky ?i osoby.

5. Zm?ny dohodnutch slueb a jejich prvn d?sledky, ruen zjezdu

5.1Zm?ny a odchylky jednotlivch slueb skippera od dohodnutho obsahu smlouvy jsou v p?padech objektivnch d?vod? p?pustn. Jedn se zejmna o zm?ny druhu dopravy, trasy a termnu cesty, eventueln? programu b?hem zjezdu (z d?vodu tzv. vy moci).

5.2Skipper nen odpov?dn za nespln?n svch zvazk? a povinnost a kodu zp?sobenou poruenm prvn povinnosti, pokud poruen bylo zp?sobeno zkaznkem ?i t?et osobou, kter nen spojen s poskytovnm zjezdu, pokud tuto skute?nost nebylo mono p?edpokldat, nebo byla nevyhnuteln, nebo neodvratitelnou udlost, kter nemohlo bt zabrn?no ani p?i vynaloen vekerho sil, kter lze po skipperovi poadovat.

5.3Skipper si vyhrazuje prvo zruit zjezd a odstoupit od cestovn smlouvy, jestlie nebylo dosaeno minimlnho po?tu ?astnk? uvedenho u jednotlivch zjezd?. Skipper je oprvn?n v takovm p?pad? zruit zjezd, nejpozd?ji vak 14 dn p?ed zahjenm zjezdu a v te lh?t? je skipper povinen o zruen zjezdu informovat zkaznka.

5.4Jestlie po zahjen zjezdu nebo v pr?b?hu ?erpn slueb cestovnho ruchu, kter jsou p?edm?tem smluvnho vztahu se zkaznkem, skipper neposkytne sluby nebo jejich podstatnou ?st ?dn? a v?as, nebo zjist, e vechny sluby cestovnho ruchu nebo jejich podstatnou ?st nebude moci ?dn? a v?as poskytnout, t?ebae se k tomu smlouvou zavzal, je skipper povinen bez zbyte?nho odkladu a bezplatn? provst takov opat?en, aby mohl zjezd pokra?ovat p?p., aby zkaznk mohl sluby ?erpat, zejmna je povinen zabezpe?it nhradn program a sluby v rozsahu a kvalit? shodn nebo se p?ibliujc p?vodn? dohodnutm podmnkm a dbt p?itom na to, aby byl v nejvy mon m?e doclen ?el slueb a zachovno zam??en zjezdu. Pokud nelze pokra?ovn zjezdu ?i ?erpn slueb zajistit jinak ne prost?ednictvm slueb cestovnho ruchu ni kvality ne uveden ve smlouv?, je skipper povinen vrtit zkaznkovi rozdl v cen?. Pokud nelze pokra?ovn zjezdu ?i ?erpn slueb zajistit ani prost?ednictvm slueb cestovnho ruchu ni kvality ne uveden ve smlouv? nebo zkaznk toto nhradn ?een nep?ijme, je skipper povinen bez zbyte?nho odkladu vrtit zkaznkovi rozdl v cen?. V p?pad?, e sou?st zjezdu je i doprava, je skipper povinen poskytnout zkaznkovi dopravu zp?t na msto odjezdu nebo na jin msto nvratu, s nm zkaznk souhlasil, v?etn? nezbytnho nhradnho ubytovn a stravovn. Pokud je doprava uskute?n?na jinm dopravnm prost?edkem, ne kterm m?la bt uskute?n?na podle smlouvy, je skipper povinen:

- v p?pad?, e doprava je uskute?n?na za ni nklady,
vrtit zkaznkovi rozdl v cen?,

- v p?pad?, e doprava je uskute?n?na za vy nklady,
rozdl v cen? uhradit z vlastnch prost?edk?.

5.5Pokud se zkaznk nedostav nebo zmek odjezd/ odlet, m skipper nrok na plnou hradu ceny zjezdu.

6. Odstoupen od smlouvy, odstupn

6.1. Zkaznk m p?ed zahjenm zjezdu prvo na odstoupen od smlouvy a vrcen zaplacen ceny nebo zlohy za zjezd bez ?tovn jakhokoliv odstupnho

a) pokud nep?ijme nvrh skippera na zm?nu cestovn smlouvy,

b) pokud skipper poru sv povinnosti stanoven cestovn smlouvou nebo zkonem.

6.2Doporu?uje se, aby oznmen o odstoupen od smlouvy zkaznk sepsal formou doporu?enho dopisu na adresu skippera. ?inky odstoupen od smlouvy nastvaj dnem prokazatelnho doru?en odstoupen skipperovi.

6.3Nen-li d?vodem odstoupen zkaznka od smlouvy poruen povinnost skippera stanoven smlouvou nebo odstoup-li skipper od smlouvy p?ed zahjenm ?erpn slueb z d?vodu poruen povinnosti zkaznkem, je zkaznk povinen zaplatit skipperovi odstupn z celkov ceny ve vi:

do 60. dne p?ed odjezdem ?i nalod?nm a to ten den kter nastane d?v - 1 500 K? za osobu

od 59. dne do 30. dne p?ed odjezdem ?i nalod?nm a to ten den kter nastane d?v skute?n? vznikl nklady, nejmn? vak 20 % z p?edem stanoven ceny

od 29. dne do 21. dne p?ed odjezdem ?i nalod?nm a to ten den kter nastane d?v skute?n? vznikl nklady, nejmn? vak 50 % z p?edem stanoven ceny

od 20. dne do 15. dne p?ed odjezdem ?i nalod?nm a to ten den kter nastane d?v skute?n? vznikl nklady, nejmn? vak 70 % z p?edem stanoven ceny

od 14. dne do 7. dne p?ed odjezdem ?i nalod?nm a to ten den kter nastane d?v skute?n? vznikl nklady, nejmn? vak 80 % z p?edem stanoven ceny

od 6. dne do 3. dne p?ed odjezdem ?i nalod?nm a to ten den kter nastane d?v skute?n? vznikl nklady, nejmn? vak 90 % z p?edem stanoven ceny

od 2. dne p?ed odjezdem ?i nalod?nm a to ten den kter nastane d?v a dle v p?padech, kdy zkaznk nenastoup na zjezd, zru zjezd v den odjezdem ?i nalod?nm a to ten den kter nastane d?v, nedostav se k odjezdu ?i nalod se vtermnu nalod?n, ?i nevy?erp- li slubu cestovnho ruchu bez p?edchozho odstoupen od smlouvy nebo z d?vodu, e nesplnil povinnost dle bodu 4. 2 psm. d) a e), skute?n? vznikl nklady, nejmn? vak 100 %z p?edem stanoven ceny zjezdu.

6.4Skipper m prvo jednostrann? zapo?st odstupn se vzjemnou pohledvkou zkaznka na vrcen zlohy nebo zaplacen ceny zjezdu.
6.5Skipper m?e odstoupit od cestovn smlouvy v t?chto p?padech:

a) z d?vodu chovn zkaznka proti dobrm mrav?m. Pokud skipper odstoup od smlouvy z d?vodu, e se zkaznk chov proti dobrm mrav?m nap?. tm, e ohrouje ivot a zdrav sv p?padn? ostatnch zkaznk? hrubm zp?sobem vn? naruuje pr?b?h cesty nebo pobytu, pak zkaznk nem nrok na vrcen alikvotn ?sti ceny slueb, kter nebyly ?erpny, a dle je povinen uhradit skipperovi veker vce nklady kter mu vznikly (nap?. nklady spojen se zpte?n dopravou) a p?padnou kodu.

b) Do 14 dn? p?ed termnem zahjen zjezdu p?i nespln?n minimlnho po?tu osob, uvedenho v katalogu nebo v dodate?nch podmnkch tj. v p?pad? zruen zjezdu. Zkaznk bude obratem informovn a bude mu nabdnuta nov cestovn smlouva.

c) P?ed termnem zahjen zjezdu, zruenm zjezdu, jestlie uskute?n?n zjezdu je pro skippera ekonomicky nenosn. Zkaznk je okamit? informovn a je mu nabdnuta nov cestovn smlouva.

d) Bez stanoven lh?ty okamit?, v d?sledku tzv. vy moci, tj. z p??in, kterm skipper nemohl zabrnit ani p?i vynaloen vekerho sil. Skipper m v tomto p?pad? prvo na hradu dosud poskytnutch slueb. V p?pad? p?eruen cesty z d?vod? vy moci je skipper povinna u?init veker opat?en k dopraven cestujcch zp?t.

6.6P?edem stanovenou cenou se rozum cena zjezdu, tj. souhrn zkladn ceny, povinnch p?platk? a zkaznkem zakoupench fakultativnch slueb, a u jednotlivch slueb prodejn cena.

6.7Skute?n? vzniklmi nklady se rozum provozn nklady skippera a smluvn? sjednan nebo prvnm p?edpisem stanoven nhrady tuzemskm a zahrani?nm dodavatel?m slueb.

6.8P?i ur?en po?tu dn? pro vpo?et odstupnho se do stanovenho po?tu dn? zapo?tv den, kdy nastaly ?inky odstoupen od smlouvy. Do po?tu dn? se nezapo?tv den odjezdu, odletu nebo nstupu na p?slun zjezd, pobyt apod.

6.9Dodate?n zm?ny v knihovn na p?n zkaznka P?ed zahjenm zjezdu m?e zkaznk psemn? do 10. dne p?ed zahjenm zjezdu odjezdem ?i nalod?nm a to ten den kter nastane d?v oznmit skipperovi, e se zjezdu msto n?ho z?astn jin osoba v oznmen uveden. Dnem doru?en oznmen se osoba v n?m uveden stv zkaznkem. Oznmen mus obsahovat prohlen novho zkaznka, e souhlas s uzav?enou cestovn smlouvou. P?vodn a nov zkaznk spole?n? a nerozdln? odpovdaj za zaplacen ceny zjezdu a hradu nklad? s p?eknihovnm spojench ve vi 1.000,- K? za osobu.

6.10Zkaznkem poadovan zm?na termnu odjezdu, destinace, charteru lod?, msta nalod?n a vylod?n je vdy posuzovna jako odstoupen od smlouvy a uzav?en smlouvy nov. Nov cestovn smlouva, bude uzav?ena dle aktuln nabdky platn v dob? jejho uzav?en.


7. Reklamace, odpov?dnost za kody (Reklama?n ?d)

V p?pad?, e rozsah nebo kvalita poskytnutch slueb je objektivn? ni, ne bylo sjednno v cestovn smlouv?, jej nedlnou sou?st jsou tyto veobecn podmnky ble upravujc smluvn ujednn, vznik zkaznkovi prvo na reklamaci. Zkaznk je povinen uplatnit reklamaci v?as bez zbyte?nho odkladu tak, aby mohla bt sjednna nprava, pokud mono na mst? samm. Uplatn?n reklamace na mst? samm umon odstran?n vady okamit?, zatmco s odstupem ?asu se zt?uje pr?kaznost i objektivnost posouzen a ?dnho vy?zen reklamace. Uplatn?n reklamace m?e zkaznk provst nap?. stn? nebo psemn?, nejpozd?ji vak do 3 m?sc? od skon?en zjezdu, nen-li v prvnch p?edpisech pro jejich uplatn?n stanovena lh?ta jin. Skipper je povinen p?ijmout reklamaci kterkoli v n je p?ijet reklamace mon s ohledem na sortiment poskytovanch slueb, v sdle nebo mst? podnikn, p?padn? v mst? poskytovan sluby. Skipper je povinen zkaznkovi vydat psemn potvrzen o tom, kdy zkaznk prvo uplatnil, a dle potvrzen o datu a zp?sobu vy?zen reklamace p?padn? psemn od?vodn?n zamtnut reklamace.
Zkaznkovi se doporu?uje p?i uplat?ovn reklamace prokzat zakoupen sluby, kter je p?edm?tem reklamace (stejnopisem cestovn smlouvy, dokladem o hrad? zjezdu ?i dopl?kov sluby, apod.). Uplatn-li zkaznk na mst? v pr?b?hu ?erpn slueb prvo z odpov?dnosti za vady slueb, kter mu jsou poskytovny nebo kter mu ji poskytnuty byly, skipper povinen po pot?ebnm prozkoumn skutkovch a prvnch okolnost rozhodnout o reklamaci ihned, ve sloitch p?padech do t? dn?. Vy?zen reklamace mus bt provedeno nejpozd?ji do 30 dn? od prokazatelnho uplatn?n reklamace zkaznkem, pokud nen se zkaznkem dohodnuta lh?ta jin. Doporu?uje se psemn podn reklamace, ve kterm zkaznk uvede sv osobn daje, p?edm?t reklamace a poadavek na zp?sob jejho vy?zen. Jestlie zkaznk zrove? p?ed skipperovi pop?. jin podklady tkajc se reklamace, bude tato skute?nost v reklama?nm protokolu vslovn? uvedena. Reklama?n protokol podepe skipper i zkaznk. Zkaznk obdr jedno vyhotoven tohoto reklama?nho protokolu. Zkaznk je povinen poskytnout sou?innost pot?ebnou k vy?zen reklamace, doporu?uje se zejmna podat informace, p?edloit doklady prokazujc skutkov stav, specifikovat sv poadavky co do d?vodu a ve apod. Umo?uje-li to povaha v?ci, mus zkaznk umonit p?stup do prostoru, kter mu byl pronajat k ubytovn, aby se oprvn?n pracovnk p?esv?d?il o oprvn?nosti reklamace.

V p?padech, kdy je reklamace posouzena jako zcela nebo z ?sti d?vodn, spo?v vy?zen reklamace v bezplatnm odstran?n vady sluby nebo v p?padech, kdy je to mon, i v poskytnut nhradn sluby. Jinak skipper poskytne p?im??enou slevu z ceny vadn? poskytnut sluby. Tm nen dot?eno prvo zkaznka v p?padech stanovench v prvnch p?edpisech ?i v p?padech vslovn? sjednanch se skipperem od smlouvy odstoupit. Skipper nenese dnou odpov?dnost a neru? za rove?, cenu, p?padn? vzniklou kodu u slueb a akc nesjednanch v cestovn smlouv?, po?danch jinmi subjekty, kter si zkaznk objedn na mst? samm ?i u jin organizace. Za p?edm?t reklamace se takt nepovauj kody a majetkov jmy vznikl zkaznkovi, kter jsou p?edm?tem smluvn pravy pojistnho kryt poji?ovny na zklad? pojistn smlouvy o cestovnm pojit?n pro cesty a pobyt, ani takov kody a majetkov jmy, kter jsou z rozsahu pojistnho kryt vslovn? vy?aty, pokud odpov?dnost skippera nen v t?chto p?padech dna ze zkona. Dojde-li k okolnostem, jejich vznik, pr?b?h a nsledek nen zvisl na ?innosti a postupu skippera (viz major) nebo k okolnostem na stran? zkaznka, na zklad? kterch zkaznk zcela nebo z?sti nevyuije objednan, zaplacen a cestovn kancel? zabezpe?en sluby, nevznik zkaznkovi nrok na hradu nebo slevu z ceny t?chto slueb. Ve nhrady kody za zvazky z cestovn smlouvy, tkajc se leteck dopravy, se ?d ustanovenmi mezinrodnch dohod uzav?ench ve Varav?, Haagu, Guadalaja?e a Montrealu, p?padn? dalmi jinmi zvaznmi prvnmi p?edpisy. Cestovn kancel? neodpovd za kodu, pokud byla zp?sobena zkaznkem, t?et osobou, kter nen spojena s poskytovnm zjezdu nebo neodvratitelnou udlost, kter nemohlo bt zabrn?no ani p?i vynaloen vekerho sil, kter lze poadovat. Rozsah odpov?dnosti skippera p?i p?eprav? cestujcch a zavazadel je limitovn P?epravnmi podmnkami pro cestujc, zavazadla a zbo. Reklamaci zavazadel se doporu?uje uplatnit okamit? po zjit?n nejlpe p?mo u skippera. V otzkch zde vysloven? neuvedench plat ustanoven ?eskch platnch prvnch p?edpis? zejmna ob?anskho zkonku a zkona o n?kterch podmnkch podnikn v oblasti cestovnho ruchu, na jejich text se tmto odkazuje.


8. Cestovn pojit?n zkaznka

Zkaznk je povinen uzav?t cestovn zdravotn pojit?n prost?ednictvm komer?nch poji?oven.


9. Dal podmnky

Dal podmnky mimo jin ble upravuj obsah a rozsah poskytovanch slueb sjednanch cestovn smlouvou a z toho plynouc rozsah ?i omezen odpov?dnosti cestovn kancel?e.

10.1 Servis a sluby

rove? a rychlost slueb poskytovanch spronjmem lodi odpovd mstnm zvyklostem a mentalit? obyvatelstva. Proto je nutn po?tat mnohdy s men zkuenost a ur?itou lernost, ale na druhou stranu ?asto s velmi p?telskm a milm p?stupem. rove? slueb vdy vychz p?edevm z mstnch podmnek a nemus vdy odpovdat standard?m a o?ekvnm.

10.2Hygiena

Zkaznk je povinen dodrovat zkladn hygienick zvyklosti.Tot se tk i p?edpis? ve vztahu k ivotnmu prost?ed.

10.3Ubytovn a doprava

Poskytovan ubytovac sluby odpovdaj ubytovn na lodi. Obdob p?ed a po hlavn sezn? p?in vedle vhodnch cen i skute?nost, e n?kter za?zen zejmna stravovac za?zen nejsou v provozu. Ve v?tin? njmech lod nen v koupelnch mdlo, toaletn papr a ru?nky. Podle mezinrodnch standard? mus klient opustit lo? dopoledne posledn den pobytu do 9.00 hod a monost nast?hovn v den p?jezdu je nejd?ve po 14.00 hodin?, n?kdy i po 16.00 hodin?. ?asn p?jezd ?i pozdn odjezd neoprav?uj k delmu pouvn lod?. Absolutn klid v turistickch centrech nenajdete. K dovolen pat? i ve?ern zbava a bary, restaurace, diskotky a no?n kluby, kter mohou p?sobit hluk. Tak stavebn styl umo?uje zvukovou prostupnost mezi jednotlivmi mstnostmi.

10.4Topen

Tato za?zen najdete pouze vn?kterch lodch.

10.5Stravovn a npoje

Vzvislosti na objednvce a standardn menu, kter je uvedeno na strnkch skippera.

10.6Ple

Skipper neodpovd za p?padn zne?it?n pl z d?vod? klimatickch poruch nebo jinch nep?edpokldanch d?vod?.

10.7Voda a elektrick nap?t

Na lodi je pitn voda k pit a va?en. Le? se doporu?uje zakupovat i vodu balenou. Elektrick energie je poskytovna toliko p?i zakotven lodi vmarn?.

10.8Hmyz a ochrana p?ed sluncem

Doporu?uje se pouvat repelenty a krm na opalovn.

10.10Vza a pasy

V p?pad?, e hostitelsk zem? vyaduje vza a pokud je to sjednno, zaji?uje vza skipper pouze pro dritele pasu ?esk republiky, a to po p?edloen dokument? poadovanch p?slunm zastupitelskm ?adem. Rozhodnut o ud?len vza nen v kompetenci skippera, kter ud?len vza p?i jejm vy?izovn nem?e garantovat.


11. Zv?re?n ustanoven

Tyto veobecn podmnky se vztahuj na vechny sluby poskytovan skiperem. Jsou-li v cestovn smlouv? sjednny podmnky odlin? od ustanoven veobecnch podmnek, pak plat ujednn uveden ve smlouv?. Zkaznci potvrzuj podpisem cestovnch smluv, e jsou jim Veobecn podmnky znmy, rozum?j jim, souhlas s nimi a v plnm rozsahu je p?ijmaj. Veker daje a pokyny obsaen vcestovn smlouv? si skipper vyhrazuje prvo jejich zm?ny, nejlpe pokud je to mono do doby uzav?en cestovn smlouvy se zkaznkem. Pokud dojde ke zm?nm uvedench skute?nost, skipper p?ijme takov vhodn opat?en, aby byl zkaznk se zm?nami seznmen ji v dob? nabdky slueb. U cestovnch smluv ji uzav?ench se skipperem informuje zkaznka vhodnm zp?sobem o t?chto zm?nch ve lh?tch stanovench prvnmi p?edpisy nebo t?mito veobecnmi podmnkami s d?sledky z toho vyplvajcmi.

12. Zpracovn osobnch daj? zkaznk?

12.1Skipper vede databzi, kter obsahuje osobn a identifika?n daje zkaznk? (dle jen osobn daje). Skipper zaru?uje a chrn osobn daje v maximln mon m?e, kter odpovd stupni technickho rozvoje a organiza?nho zabezpe?en. Podpisem cestovn smlouvy, dv zkaznk souhlas se zpracovnm osobnch daj? v rozsahu uvedenm v cestovn smlouv?.

12.2Zkaznk m?e souhlasit s tm, e skipper bude zpracovvat osobn daje zskan v souvislosti s uzav?enm cestovn smlouvy, poskytovnm slueb, jinm p?mm ?i nep?mm kontaktem se zkaznkem ?i od t?etch osob. Skipper bude zejmna zpracovvat informace o totonosti zkaznka (titul, jmno, p?jmen, adresa, datum narozen, pop?pad? nrodn identifiktor, obchodn firma, nzev, sdlo, msto podnikn, identifika?n ?slo, e-mailov adresa, typ cestovnho dokladu, ?slo cestovnho dokladu, datum expirace dokladu a bankovn spojen) Skipper m?e zpracovvat uveden osobn daje za ?elem poskytovn sjednanch slueb a slueb s tm souvisejcch. Povinnost zkaznka poskytnout osobn daje nevyplv ze zkona, bez jejich poskytnut vak nem?e bt uzav?ena a pln?na cestovn smlouva.

12.3Zkaznk m?e souhlasit s tm, e skipper je oprvn?n osobn daje v souladu s platnmi prvnmi p?edpisy zp?stupnit dalm zpracovatel?m nebo p?padn? sprvc?m, a to za ?elem:

b) vymhn pohledvek skippera za zkaznkem,

12.4Zkaznk m prvo souhlas se zpracovnm osobnch daj? kdykoliv odvolat, nen-li v t?chto podmnkch stanoveno jinak. Souhlas lze odvolat pouze vslovnm prohlenm.

12.5Skipper se zavazuje osobn daje zlikvidovat ?i anonymizovat nejpozd?ji do t? m?sc? ode dne ukon?en smlouvy, s vjimkou nsledujcch osobnch daj?:

a) daj? nutnch pro vymhn pohledvky za zkaznkem. V takovm p?pad? skupper osobn daje zlikviduje ?i anonymizuje nejpozd?ji do p?ti let ode dne plnho vymoen pohledvky,

b) daj? nutnch pro veden soudnch spor?, sprvnch a rozhod?ch ?zench atp.,

c) daj? nutnch pro vy?zen reklamac zkaznk? a

d) jejich dal zpracovn vyplv z platnch prvnch p?edpis?.

12.6Zkaznk m prvo na opravu osobnch daj?. Zkaznk m tak prvo na informace o osobnch dajch, kter skipper zpracovv, a to v rozsahu a za podmnek stanovench 12 zkona o ochran? osobnch daj?.

12.7Zjist-li zkaznk, e skipper zpracovv osobn daje v rozporu s ochranou soukromho a osobnho ivota zkaznka nebo v rozporu se zkonem, m zkaznk prvo podat o vysv?tlen. Zkaznk m v t?chto p?padech tak prvo podat skupper o blokovn, dopln?n ?i likvidaci osobnch daj?.

12.8Zkaznk bere na v?dom, e skipper je v rozsahu a za podmnek stanovench platnmi prvnmi p?edpisy povinen p?edat osobn daje zkaznka pro ?ely stanoven zkonem. Takov p?edn m?e zkaznk vylou?it vslovnm prohlenm.

Další informace