Up

nmo?n prvo

mluva ?. 181_1928 Sb. tkajc se zjednoduen inspekce vyst?hovalc? na lodch
mluva ?. 194_1934 Sb. o ozna?ovn vhy na velkch b?emenech dopravovanch na lodch (mluva MOP ?. 27)
mluva ?. 64_1932 Sb. o mezinrodnm reimu nmo?nch p?stav?, podepsan v enev? dne 9. prosince 1923
Na?zen ?. 412_2000 Sb. vldy ?esk republiky o poplatku za prvo plout pod sttn vlajkou ?esk republiky
Sd?len ?. 105_1996 Sb. Ministerstva zahrani?nch v?c o p?ijet ?esk republiky k mluv? o Mezinrodn nmo?n organizaci IMO, p?ijat v enev? dne 6. b?ezna 1948, ve zn?n dop
Sd?len ?. 193_1996 Sb. Ministerstva zahrani?nch v?c o sjednn mluvy Organizace spojench nrod? o nmo?n p?eprav? zbo, 1978
Sd?len ?. 220_1993 Sb. Ministerstva zahrani?nch v?c o Dohod? mezi ministerstvem dopravy ?R a ministerstvem dopravy, spoj? a ve?ejnch prac SR o spoluprci v oblastech vnit. pl.
Sd?len ?. 232_1998 Sb. Ministerstva zahrani?nch v?c o p?ijet mluvy o pr?kazech totonosti nmo?nky (mluva MOP ?. 108
Sd?len ?. 240_1996 Sb. Ministerstva zahrani?nch v?c o sjednn mluvy Organizace Spojench nrod? o mo?skm prvu
Sd?len ?. 240_1996 Sb. Ministerstva zahrani?nch v?c o mluv? Organizace spojench nrod? o mo?skm prvu UNCLOS
Sd?len ?. 241_1996 Sb. Ministerstva zahrani?nch v?c o sjednn Dohody o provd?n ?sti XI mluvy Organizace Spojench nrod? o mo?skm prvu z 10. prosince 1982
Sd?len ?. 253_1995 Sb. Ministerstva zahrani?nch v?c o sjednn Mezinrodn mluvy o vym??ovn lod (TONNAGE), 1969
Sd?len ?. 263_1995 Sb. Ministerstva zahrani?nch v?c o sjednn mluvy o mezinrodnch Pravidlech pro zabrn?n srkm na mo?i (COLREG), 1972
Sd?len ?. 432_1991 Sb. Federlnho ministerstva zahrani?nch v?c o mluv? o sociln p?i o nmo?nky na mo?i a v p?stavech (mluva MOP ?. 163)
Sd?len ?. 445_1991 Sb. Federlnho ministerstva zahrani?nch v?c o p?ijet mluvy o ochran? zdrav a lka?sk p?i pro nmo?nky (mluva MOP ?. 164)
Sd?len ?. 462_1991 Sb. Federlnho ministerstva zahrani?nch v?c o mluv? Organizace spojench nrod? proti nedovolenmu obchodu s omamnmi a psychotropnmi ltkami
Sd?len ?. 52_1995 Sb. Ministerstva zahrani?nch v?c o sjednn Mezinrodn mluvy o bezpe?nosti lidskho ivota na mo?i (SOLAS), 1974
Vyhlka ?. 128_1973 Sb. ministra zahrani?nch v?c o Dohod? o spoluprci v nmo?n obchodn plavb?
Sd?len ?. 53_1995 Sb Ministerstva zahrani?nch v?c o p?stupu ?eskoslovensk socialistick republiky k Mezinrodn mluv? o normch vcviku, kval a strn sluby nmo?
 
Powered by Phoca Download

Další informace