Pot?ebn dokumenty

a) povolen ke z?zen a provozovn vyslac radiov stanice; pro plavidla registrovan v ?R a plujc pod ?eskou vlajkou vydv ?esk telekomunika?n ?ad. Mus mt kad lo? provozujc lodn radiostanici.
b) pr?kaz radioopertora; dokld sloen odpovdajc zkouky z provozu radiostanice. Toto povolen m?e bt veobecn nebo omezen. Pro v?dce plavidel je alespo? omezen povolen pot?ebn. Vydv ?esk telekomunika?n ?ad.
c) dennk radiostanice; je to kniha, ve kter se zaznamenvaj pot?ebn data o provozu radiostanice za?tek a konec provozu, p?eruen provozu, kontroly a dobu provozu bateri atd. Provoz radiostanice v p?padech nouze mus bt zaprotokolovn.

Provoz nmo?nho vysln sluba radiovho vysln m ochrnit lidsk ivoty p?i plavbch na mo?i. Pot?ebn za?zen a s tm spojen zvazky pro radiostanice na lodch se ?d mezinrodnmi konvencemi, ve kterch jsou pevn? stanoveny zkouky a pravidla provozu. Krom? hlavnho ?elu tj. ochrany lidskho ivota na mo?i, umo?uje radiostanice radiov spojen mezi lod a pevninou na komer?n bzi. Za tmto ?elem je organizace Plovput Split spojena st b?ehovch radiostanic na pob?e po cel oblasti teritorilnch vod Republiky Chorvatska. B?hem hodiny nabz tato organizace na mezinrodn nmo?n frekvenci monost pro radiov rozhovory, telegramy apod. mezi lod?mi a pevninou a naopak. Provoz zaji?uj ?ty?i b?ehov stanice: Rijeka Radio, Zadar Radio, Split Radio a Dubrovnik Radio.

Radiotelefonn hldky slou k ochran? ivota lid na mo?i. Provozovatel nmo?n radiov stanice je povinen bt k dipozici na odposlechov frekvenci 2182 kHz, 156,8 MHz nebo na VHF-kanal 16, a to od doby vyplut z p?stavu a do svho nvratu. Vysln na kanlu 16 je povoleno pouze pro dobu nezbytn? nutnou k dohod? mezi mluvcmi partnery. V dob? radiov hldky je nutn dodrovat klid na ts?ov frekvenci 2182 kHz v dob? od 00 do 03 minuty a od 30 do 33 minuty kad hodiny. Tato doba slou k tomu, aby mohla bt neruen? v p?pad? pot?eby odvyslna voln o pomoc.

Radiov provoz v p?stavu s p?iplutm do p?stavu je nutno omezit radiov provoz na nutn hlen pro bezpe?nou plavbu, informace o pov?trnostnch podmnkch apod. Je rovn? povolen provoz s p?stavnmi ?ady.

Kontrola a inspekce p?stavn kapitn je oprvn?n ke kontrole funk?nosti radiostanice, souvisejcch dokument? a doklad? o veden p?edepsanch zznam?. Pokud jsou zjit?ny vn nedostatky, m?e bt provoz radiostanice zakzn.

?sti a vkony radiostanice dnes na sportovnch a rekrea?nch plavidlech pouvaj vhradn? VHF radiostanice. Tyto p?stroje pracuj ve frekven?n oblasti od 155 do 175 MHz. Herz je daj pro frekvenci a znamen jeden kmit za sekundu, to znamen e 155 MHz je 155 milion? kmit? za sekundu. Frekven?n oblast je rozd?lena na 55 kanl? s odstupem 25 kHz a pro lep zapamatovn s postupn? ?azenmi ?sly kanl?. Mezinrodn ts?ov kanl pracuje na frekvenci 156,8 MHz. Vy kanlov ?sla jsou ur?ena pro duplexn provoz, simplexn spojen znamen, e komunikace m?e probhat pouze v jednom sm?ru, tzn. pokud jedna strana vysl, mus druh strana ?ekat a naopak. Jednodue ?e?eno znamen to, e kdy mluvte, nem?ete poslouchat. Sluchtko m k tomu ?elu tla?tko, kter kdy stisknete, p?epnete z p?jmu na vysln. Po vysloven slova OVER (P?JEM) se tla?tko pust a tm se stanice p?epne. Duplexn spojen p?i n?m probh sou?asn? vysln i p?jem tzn. VHF stanice pracuje jako telefon. Kanlov volba probh voli?em, zvl? bv voli? pro 16 kanl. U VHF radiostanic je mon v dulnm Watch modusu spolu s kanlem 16 mt jet? zapnut dal voln? voliteln kanl. VHF za?zen m tyto ?sti: antna, telefonn sluchtko, hlasit odposlech, vlastn p?stroj + klvesnice a regultory. Ty maj tyto funkce:
- hlasitost a potla?en umu (Squelch)
- p?epna? vkonu (1 W/25 W)
- kanlov voli?
- DW Dual Watch (duln p?jem vdy kanl 16 + voliteln kanl)
- hlasit p?poslech (zapnuto/vypnuto)
- simplexn/duplexn vysln - p?epna?
- regultor osv?tlen

Opat?en proti ruen p?i provozu radiostanice, zvl? p?i velkch vzdlenostech, dochz ?asto k ruen. Regultorem potla?en umu Squelch je mon p?jem zlepit na srozumitelnou rove?.

Tla?tko pro potla?en umu uprav amplitudu signlu a tm eliminuje ruen. Je d?leit ruc blokdu nastavit na hranici, p?i kter p?i poslechu nejsou dn ruiv umy. Jestlie probh spojen na krtkou vzdlenost (v p?stavu, s lod kterou vidme apod.) potom se p?epn regultor vkonu na 1 W. P?i vkonu 25 W m?eme p?i dobrch pov?trnostnch podmnkch doshnout vzdlenosti a 30 Nm.

Identifikace a volac znaky kad lo? m volac znak; pro ?esk plavidla jsou to ?ty?i psmena prvn jsou OL, potom G nebo H (nmo?n lod?) a dal psmeno. Volac znak pro lod? plujc pod chorvatskou vlajkou za?naj znakem 9A slovy NOVENAIN ALFA. Volac znak 9A BC slovy NOVENAIN ALFA BRAVO CHARLY ?k, e se jedn o lo? plujc pod chorvatskou vlajkou s rozliovacm znakem BC. Lod? plujc pod rakouskou vlajkou maj volac znak OEX slovy OSKAR ECKO X-RAY.

Navzn spojen d?ve ne se za?ne vyslat, je nutno vyzkouet, zda je kanl 16 a voliteln pracovn kanl voln. V nutnm p?pad? je mon volanou stanici zavolat na kanle 16. Voln mus bt krtk a stru?n a hlen se t?ikrt opakuje. P?klad:Lu?ka Kapetanija Pula, Lu?ka Kapetanija Pula, Lu?ka Kapetanija Pula, zde je OLHD 1, OLHD 1, OLHD 1, slyte m? OVER.
Po tomto voln se p?epne na p?jem a umon se volan stanici odpov??. Ne d?ve ne za jednu minutu, jestlie nep?ijde odpov??, je mon voln opakovat. Volan stanice potvrd p?jem a odke na pracovn kanl.

P?klad:OLHD 1 zde je Lu?ka Kapetanija Pula, p?ela?te na kanl 12, OVER Lu?ka Kapetanija Pula, zde je OLHD 1, p?echzm na kanl 12, OVER
Pot p?ejdou ob? stanice na pracovn kanl. Komer?n voln se doporu?uje vyslat na pracovnch kanlech krom? kanlu 16. Konec vysln se signalizuje slovem OUT. Obsahuje-li zprva ?slice, hlskujeme je podle mezinrodn tabulku. Stejn? tak u slov, u kterch je nutn p?m p?enos, postupujeme stejn?. Zprvy maj bt pokud mono krtk a stru?n. V p?pad? patn kvality p?enosu je zprva dvakrt a t?ikrt opakovna. Je zakzno pouvat radiostanici pro ned?leit rozhovory.

Voln a odpov?? na ts?ovm kmito?tu toto voln m absolutn prioritu. Protoe jde o zchranu lidskch ivot?, jsou vechny lod?, kter p?ijmou toto voln, povinny na n?j reagovat, s vjimkou toho, jsou-li p?li daleko nebo to kapitn vyslajc lod? odmtne. Vysln probh na VHF kanlu 16 a na SV frekvenci 2182 kHz. Signl ts?ovho voln se p?inejmenm t?ikrt opakuje slovem MAYDAY. Vechny lod?, kter tento signl sly, ihned na n?j zareaguj.

1) MAYDAY ts?ov voln na VHF kanl 16, na SV frekvence 2182 kHz (p?ed touto frekvenc je vysln automatick alarm). Slou k tomu, aby byla pozornost vech dosaitelnch stanic zam??ena na toto voln.

P?klad jak podat o pomoc v tsni: jmno lodi, kter d o pomoc je Saturn, m problmy s nhlm proniknm vody do plavidla a nachz se na pozici 2 Nm NW od ostrova Blitvenica.

MAYDAY MAYDAY MAYDAY , zde je Saturn Saturn Saturn, MAYDAY Saturn, pozice 2 Nm NW od ostrova Blitvenica, lo? m trhlinu, vnik voda, pot?ebuji rychlou pomoc, OVER.

Kdo zaslechne voln mus jej potvrdit nsledujcm zp?sobem: Potvrzen p?jmu je z nmo?n radiostanice kapitantu v ibeniku.

MAYDAY, Saturn Saturn Saturn, zde Kapitant ibenik Kapitant ibenik Kapitant ibenik, potvrzuji p?jem MAYDAY, OVER

2) PAN PAN pilnostn signl jde o pilnou zprvu, tkajc se bezpe?nosti lod nebo osob. Pilnostn zprva m p?ednost p?ed kadm jinm vyslnm mimo ts?ovch zprv. Pouv se p?edevm ve vysln MEDICO ZPRVA (lka?sk pomoc) nebo p?i voln MAN OVER BOARD. Nap?klad na st?ednch vlnch (SV) 2182 kHz vysl Split Radio:

Split Radio Split Radio Split Radio, PAN PAN PAN, vem lodm vem lodm vem lodm, nedaleko ostrova Blitvenica se ztratil ryb? na veslici, prosme vechny lod?, kter pluj v tto oblasti o zvenou pozornost, opakuji .. (znovu text piln zprvy), ?ekm na 2182, OVER.

3) SECURIT bezpe?nostn signl a bezpe?nostn zprvy stanice ohlauj, e bude vyslat zprvu tkajc se bezpe?nosti plavby nebo zprvu s d?leitmi meteorologickmi vstrahami. Vysl se na ts?ovch kmito?tech. M p?ednost p?ed vemi zprvami mimo zprv ts?ovch a pilnostnch a adresuje se vem stanicm. Vlastn bezpe?nostn zprva se, pokud je to mon vysl na pracovnm kmito?tu, kter se uvede na konci bezpe?nostnho voln. Pokud se nejedn o vysln v p?esn? stanovench hodinch, mus se vyslat ke konci prvn pomlky (radiov hldky), kter se naskytne.

Nap?klad lo? Saturn vysl na 16 kanlu VHF:

SECURIT SECURIT SECURIT, vem lodm vem lodm vem lodm, zde Saturn zde Saturn zde Saturn, p?echzm na kanl 24, OVER

Na kanle 24:SECURIT SECURIT SECURIT, vem lodm vem lodm vem lodm, zde Saturn zde Saturn zde Saturn, v prostoru 4 Nm ve sm?ru NW od ostrova Blitvenica pluje kontejner, OVER nebo majk RT Murteric nesvt, p?echzm na kanl 16, OVER.

MEDICO ZPRVA spojen s lka?em prost?ednictvm pob?en radiostanice ohledn? poran?nho nebo nemocnho na lodi. Voln se uskute?n na kanle 16 VHF nebo na frekvenci 2182 kHz SV. Vlastn rozhovor se provede na pracovnm kanle.

Telefonn spojen nebo zasln telegramu:

Nap?klad na kanle 16 VHF ?astnk volSplit Radio Split Radio Split Radio, zde Saturn Saturn Saturn, pot?ebuji telefonick spojen s Prahou.Split Radio p?echz na pracovn kanl 28, Saturn rovn? p?ejde na kanl 28 a Split Radio se pt:Saturn Saturn Saturn, zde Split Radio, co pro vs mohu ud?lat? Pot?ebuji telefonick spojen, jmno lodi je Saturn SIERA ALFA TANGO UNIFORM ROMEO NOVEMBER, m?j volac znak je OLHD 1, p?eji si hovo?it s Prahou ?slo .Split Radio odkazuje na ?ekn do doby ne uskute?n spojen tak, aby rozhovor byl mon.

Mezinrodn hlskovac abeceda (Letter spelling table)

A

ALFA

alfa

N

NOVEMBER

nouvember

B

BRAVO

bravou

O

OSKAR

oskar

C

CHARLIE

?rl

P

PAPA

papa

D

DELTA

delta

Q

QUEBEC

kvbek

E

ECHO

ekou

R

ROMEO

roumiou

F

FOXTROT

fokstrot

S

SIERRA

siera

G

GOLF

golf

T

TANGO

tangou

H

HOTEL

houtel

U

UNIFORM

juniform

I

INDIA

indja

V

VICTOR

viktor

J

JULIET

duljet

W

WHISKEY

wiski

K

KILO

kilau

X

X-RAY

eksrej

L

LIMA

lima

Y

YANKEE

jenki

M

MIKE

majk

Z

ZULU

zulu

Mezinrodn hlskovn ?sel (Figure spelling table)

0

ou

NADAZERO

nada-zero

1

one

UNAONE

una-uan

2

two

BISSOTWO

bisso-tu

3

three

TERRATHREE

tera-tri

4

four

KARTEFOUR

karte-for

5

five

PANTAFIVE

panta-faif

6

six

SOXISIX

soksi-siks

7

seven

SETTESEVEN

sete-sevn

8

eight

OKTOEIGHT

okte-ejt

9

nine

NOVENINE

nove-nain

?rka

decimal point

DECIMAL

desi-mal

te?ka

full stop

STOP

stop

Další informace