Msto ke kotven je nutn mt vybrno p?edem. Nejlpe dle mapy podle p?slun zna?ky doporu?enho kotvit?. Nap?. "Male karte" ovem obsahuj jen pom?rn? mal po?et takovch mst. Vet vb?r poskytuje nap?. publikace "Jadransk pob?e". Tyto mapy vychzej ze slovinsk kartografie a jsou p?eloeny i do ?etiny. Nicmn? nejde o prav nmo?n mapy. Jako mapov dopln?k jsou ovem vborn. Dalm velmi vhodnm zdrojem je kniha ze spoluautorsk kuchyn? Jirky Zindulky "808 p?stav? a ztok". Dalch publikac v ?etin? zatm bohuel chyb a tak nezbv, ne p?padn? volit zahrani?n zdroje.

Je vc ne vhodn mt alespo? zb?n? prostudovan vechny monost kotven v okol plnovan trasy. ?asto toti m?eme bt z r?znch p??in p?inuceni pout jinho kotvit? ne se p?vodn? plnovalo. Typ dna lze rovn? obvykle vy?st z mapy nebo pr?vodce. P?i ni hloubce lze typ dna identifikovat i vizuln?. Kotvit? zsadn? vybrme podle monost samotnho plavidla (tj. zejmna ponor a dlka) a aktulnho a p?edpokldanho po?as. Kotvit? pochopiteln? volme v?tinou v zv?trn stran?. Jednak na n?m mn? fouk a nejsou zde dn velk vlny, ale taky v p?pad? nepozorovanho uvoln?n kotvy nen riziko najet na b?eh a tak akutn.

Kotvu spoutme nej?ast?ji v postaven p?d proti v?tru. Pokud p?evld sla mo?skho proudu, stavme lo? p?d proti proudu. Pomocnk s ovlada?em kotvy (pokud nejde o ?ist? manuln spout?n kotvy) kotvu nejd?ve uvoln a d znamen kormidelnkovi. Msto sput?n kotvy vybrme pokud mono rovn bez travnatho porostu. Dlku kotevnho lana je pot?eba volit pokud mono co nejdel. Vdy m?jte na pam?ti e lo? se bude s nejv?t pravd?podobnost kolem kotvy ot?et, proto v kruhu, kter bude lo? kolem kotvy opisovat se nesm nachzet dn p?ekka nebo nebezpe?n hloubka. Pokud tuto podmnku nelze splnit a pov?trnost podmnky do dovoluj m?eme zvolit fixaci pomoc druh kotvy nebo vyvznm o b?eh. Zrove? volte msto kotven tak aby nedolo ke k?en kotevnch lan s p?padnou dal kotvc lod nebo p?mo ke kolizi.

Po uvoln?n kotvy dv kormidelnk pokyn ke sput?n kotvy s nahlenm kotvc hloubky p?padn? rovnou i pot?ebnou dlku kotevnho ?et?zu. Nsleduje lehk za?azen zp?tnho chodu (nebo se jen nechme unet v?trem, pokud m dostate?nou slu, ale p?edpokldme kotven pomoc motoru. Je to vhodn i kv?li monosti zjit?n toho, jak kotva dr. Nastartovan motor je pot?eba mt i kv?li tomu, e kotevn vrtek m pom?rn? velk vkon a baterie by se mohla zbyte?n? vybt. Je rovn? vhodn pokud pomocnk, kter kotvu vypout ukazuje rovn? rukou sm?r kam m? kotevn ?et?z. Rovn? dv kormidelnkovi p?padn dal instrukce pro sput?n kotvy.

Po vyput?n cel pot?ebn dlky oznm tuto skute?nost pomocnk kormidelnkovi ten nsledn? p?id trochu plyn a se kotevn ?et?z za?ne napnat. Kotva se p?soben tahu zaryje do dna. Pokud se lo? p?estane pohybovat dozadu, vme e kotva je zaryta do dna a dr. Vy?adme rychlost a vypneme motor.


P?i vyvzn o b?eh (kmen, kotva, strom nebo jin fixn p?edm?t) se nesnate p?padn? blokovat monou cestu malch ?lun?, kter jednak nemus napnut lano na pob?e vid?t, a jednak lano t?sn? pod hladinou m?u ob?ma zp?sobit zbyte?n nesnze.


Vytaen kotvy je energeticky jet? nro?n?j a je nejvhodn?j pomhat kotevnmu vrtku motorem a pohybem lodi ve sm?ru ?et?zu. Zde je ukazovn sm?ru kotevnho ?et?zu rukou pom?rn? d?leitm faktorem. Za?neme kotvu vytahovat vrtkem a zrove? se pomalu pohybujeme lod ve sm?ru kotevnho ?et?zu. Dvme pozor aby se kotevn ?et?z nedostal pod lo?. A se nachzme p?mo nad kotvou m?eme vytahovn ?et?zu kotevnm vrtek na moment p?eruit a kotvu vytrhneme zde dna pomoc pohybu lod?. Uvoln?n kotvy je pot?eba oznmit kormidelnkovi. Nsledn? vrtkem vythneme cel zbytek ?et?zu a kotvu zafixujeme. V momentu, kdy se kotva objev nad hladinou dvejte pozor, a? nem monost tlouct do p?d?. M?eme vyplout.

Další informace