Rozd?len lod a jachet

Zde uvdm zkladn rozd?len lod. Pouvaj se i dal typy. Ty jsou v?tinou u velkch plachetnic nebo mn? pouvan, proto je sem neuvdm.

Lod? podle pohonu :

motorov lod? (zabudovan motor, zv?sn motor)

plachetnice

Lod? podle po?tu trup? :

Jednotrup lod?

Katamarany

Trimarany

Lod? podle takele / oplacht?n :

a) tvar hlavn plachty

Bermudsk plachta Gaflov plachta

Latisk plachta Lugrov plachta

b) vlastnosti st?n? (st?n?)

Slup / alupa Kutr Kat

Yawl(jl) Ketch (ke?) kuner

Slup / alupa - Jednost?nk s jednou trojhelnkovou plachtou (kosatkou)mezi st?n?m a p?d a jednou hlavn troj.- nebo ?ty?helnkovou plachtou. Lo? m?e nst i spinakr.Tento typ oplacht?n je obvykl u mench nmo?nch plachetnic (do 10m). alupov oplacht?n m dobr vlastnosti p?i plavb? ost?e proti v?tru.

Kutr - Velmi podobn oplacht?n jako u slupu. St?en je postaven vce dozadu. Pouitm prodlouenho ?elenu lze pout i 2 kosatky.

Kat - mal obvykle nekajutov sportovn lo? s jednm st?n?m. Oplacht?n obvykle bermudsk nebo gaflov.

Yawl - Dvoust?nk. Zadn (bezanov) st?e? je mal a m jen trimovac funkci. Zadn st?e? je umst?n maximln? na zdi za osou kormidla a za konstruk?n vodoryskou. Umo?uje dobrou manvrovatelnost p?i zhorench podmnkch.

Ketch - Dvoust?nk. Bezanov st?en je oproti Yawlu umst?n mn? vzadu, p?i?em je zrove? podstatn? v?t i bezanov plachta.

kuner - Dvoust?nk. Zkladnm poznvacm znakem je del zadn st?e? oproti p?ednmu. Tento typ oplacht?n nen praktick a najdeme je nej?ast?ji na old-style plachetnicch.

Lod? podle stavebnho materilu :

- Lamint : nej?ast?ji pouvan materil, na b?nch jachtch tm?? bez vjimek. Jde v?tinou o sklolamint ?asto se na n?kter ?sti pouv jet? uhlkov vlkno. Enormn? namhan spoje jsou n?kdy dopl?ovny o kevlar.

- Kov : elezo nebo hlink a jejich slitiny. Sv uplatn?n m u velkch lod.

- D?evo (v?. lepenky): k nalezen u malch rekrea?nch a sportovnch plavidel, nebo u starch typ? lod p?padn? jejich imitac.

- Plast : u velmi malch lod

- Ferocement : Speciln beton s velmi jemnou a hustou armaturou. Pouit rovn? spe u v?tch lod. Kdysi pom?rn? nad?jn materil. Nov?j technologie laminovn patrn? zastavili jeho vzestup.

Lod? podle tvaru klov ?sti lod? :

Ploutvov

Klov

Ploutvoklov (v?. typ? s pohyblivou zt?)

Další informace