Obchodní podmínky smlouvy o úvěru

Obchodní podmínky smlouvy o úvěru

 

1. Žádost

Klient se stává navrhovatelem uzavření smlouvy o úvěru, odevzdáním řádně vyplněného a podepsaného formuláře Žádost/Smlouva o úvěru („Žádost“) včetně originálů dokladů osvědčujících údaje v něm obsažené.

 

2. Uzavření smlouvy.

Akceptací Žádosti ze strany skippera (dále jen společnost) těchto obchodních podmínek („OP“) vzniká smlouva o úvěru („Smlouva“) mezi fyzickou nebo právnickou osobou jako dlužníkem („klient“) a společností jako věřitelem.

 

3.   Obchodní podmínky.

OP jsou smluvními podmínkami ve smyslu § 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník („ObchZ“) a tvoří nedílnou součást předmětných smluv. Obsahují-li tyto OP úpravu odchylnou od příslušné předmětné smlouvy, má přednost ujednání obsažené v té které předmětné smlouvě.

 

4.  Promlčecí doba.

Dle ustanovení § 401 ObchZ klient prohlašuje, že uzavřením předmětných smluv se prodlužuje promlčecí doba veškerých nároků společnosti vůči klientovi vzniklých na jejich základě na dobu 10 let od okamžiku, kdy každá příslušná promlčecí doba začne poprvé běžet. Toto ustanovení se vztahuje i na práva vzniklá výpovědí či odstoupením od některé z předmětných smluv.

 

5.  Náklady na úvěr.

 Klient je povinen platit náklady Smlouvu, tj. úroky, poplatky, příp. ostatní náklady a platby (náklady na vymáhání pohledávky apod.), jež vzniknou ve vztahu k té které předmětné smlouvě.

 

6.  Splácení závazků.

Klient je povinen splácet své závazky z poskytnutého úvěru řádně a včas, v pravidelných měsíčních splátkách, jejichž výše i termín splatnosti jsou stanoveny v příslušné předmětné smlouvě a OP. Za okamžik úhrady plnění se považuje připsání příslušné částky k účtu společnosti.  Klient nemůže použít k úhradě svých závazků vůči společnosti směnku nebo šek. V případě opakovaného porušení dohodnutého způsobu platby je společnost oprávněna jednostranně změnit způsob platby. Společnost je povinna o změně způsobu platby klienta vyrozumět. Splátky musí být hrazeny na účet společnosti uvedený v Žádosti. Klient je povinen jako variabilní symbol každé platby uvádět číslo příslušné předmětné smlouvy. Platba bez správného variabilního symbolu bude považována za neuhrazenou se všemi následky souvisejícími. Platby klienta se k úhradě jeho závazků vůči společnosti použijí v tomto pořadí: (i) úhrada jistiny; (ii) úhrada úroků; (iii) úhrada smluvních pokut; (iv) úhrada jiných závazků - ostatní náklady a platby. Klient není oprávněn k započtení, zadržení nebo snížení splátek bez výslovné písemné dohody se společností.

 

7.  Předčasné splacení.

 Klient spotřebitel je oprávněn kdykoliv splatit zcela nebo zčásti své peněžní závazky z předmětných smluv před dobou stanovenou v příslušné smlouvě.   V případě SÚ je klient oprávněn k předčasnému splacení jen ke dni pravidelné měsíční splátky daného úvěru, a to za předpokladu, že předčasné splacení písemně oznámí společnosti formou doporučeného dopisu řádně doručeného na adresu společnosti, v případě částečného předčasného splacení však musí k oznámení dojít nejpozději v den provedení úhrady příslušného částečného předčasného splacení; Bude-li oznámení o úplném předčasném splacení doručeno společnosti méně než 15 dní před splatností řádné měsíční splátky a nebo bude-li částka pro částečné předčasné splacení klientem uhrazena  kdykoliv po splatnosti nejbližší řádné měsíční splátky, může k předčasnému splacení dojít nejdříve k datu splatnosti nejblíže následující řádné měsíční splátky, resp. ke konci měsíce následujícího po měsíci, ve kterém je, příp. byla splatná nejbližší měsíční splátka, nerozhodne-li společnost, že k předčasnému splacení může dojít k datu dřívějšímu. V případě požadavku klienta o úplné splacení se okamžik pro předčasné splacení dále odkládá o dobu, po kterou je klient v prodlení s úhradou jakékoliv pohledávky ze Smlouvy vyplývající.  V případě částečného předčasného splacení pak platí tato další pravidla:

(i) částka pro částečné předčasné splacení se musí rovnat minimálně částce odpovídající řádné měsíční splátce;

(ii) dochází-li k částečnému předčasnému splacení v případě, kdy je klient v prodlení s úhradou pohledávky vyplývající ze Smlouvy, musí být podmínka dle odst. (i) výše splněna bez dalšího poté, co dojde z poskytnutého plnění k pokrytí všech aktuálních pohledávek po splatnosti;

iii) nedojde-li k oznámení částečného předčasného splacení nejpozději v den, kdy dojde k připsání platby částečného předčasného splacení k účtu společnosti, dohodly se tímto smluvní strany výslovně, že v takovém případě k částečnému předčasnému splacení nedochází;

iv)  nebude-li v oznámení o částečném předčasném splacení výslovně uvedeno, zda-li klient částečným předčasným splacením žádá o snížení sjednané měsíční splátky (při zachování stávající délky splácení) a nebo o zkrácení splácení (při zachování stávající výše splátky), dohodly se tímto smluvní strany výslovně, že platí, že klient žádá o zkrácení splácení. V každém případě však platí, že při následném přepočtu budoucího splácení na základě částečného předčasného splacení se společnost pro stanovení „stávající výše splátky“, příp. zachování „stávající délky splácení“ řídí těmito

údaji jen přiměřeně tak, aby k přepočtu mohlo dojít vždy za splnění podmínky, že výše všech budoucích přepočtených měsíčních splátek bude totožná a současně bude činit alespoň 200 Kč. Tedy společnost je oprávněna v případě nutnosti se od „stávající výše splátky“, příp. od „stávající délky splácení“ přiměřeně odchýlit

 

8.  Přeplatky.

V případě, že klient uhradí na účet společnosti částku přesahující veškeré jeho závazky z předmětných smluv, je společnost oprávněna použít takový přeplatek na úhradu jiné splatné pohledávky vůči tomuto klientovi, a nemá-li takové pohledávky, je společnost povinna přeplatek klientovi na náklady klienta vrátit, ne však dříve nežli po vyrovnání veškerých závazků klienta (vč. závazků splatných v budoucnu) jak z předmětných smluv, tak z příp. jiných závazků klienta (za jiné závazky klienta se považují jakékoliv závazky, které nevznikly dle Smlouvy, zejm. se za jiné závazky klienta považují závazky z jiných právních vztahů uzavřených mezi klientem a společností).

 

9. Způsob akceptace Žádosti.

K akceptaci Žádosti klienta, což je předpokladem uzavření Smlouvy dle čl. I. odst. 2 OP, dochází podpisem Žádosti ze strany společnosti, Smlouva vzniká a stává se platnou a účinnou podpisem Žádosti oběma smluvními stranami. Není-li ve Smlouvě výslovně uvedeno jinak, považuje se akceptace Žádosti společností za učiněnou v den, kdy došlo k podpisu Žádosti klientem.   

 

10.  Druh úvěru, účel úvěru.

Úvěr poskytovaný klientovi Smlouvou je určen výhradně na úhradu závazku vyplývající z cestovní smlouvy uzavřené mezi klientem a společností (skipperem)

 

11. Tabulka umoření.

Klient má právo obdržet kdykoliv za trvání Smlouvy bezplatně výpis z úvěru v podobě tabulky umoření, a to na základě písemné žádosti klienta učiněné formou doporučeného dopisu řádně doručeného na adresu společnosti. V případě druhé a další žádosti o výpis z úvěru v průběhu kalendářního čtvrtletí je klient povinen uhradit společnosti poplatek za zaslání výpisu ve výši 200,- Kč.

 

 

12.  Výpověď.

Výpověď smlouvy musí být dána písemně, formou doporučeného dopisu. Výpovědní lhůta činí

(i) v případě výpovědi dané klientem 1 měsíc a

(ii) v případě výpovědi dané společností 2 měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena, není-li v smlouvě výslovně uvedeno jinak, přičemž klient má povinnost nejpozději ke dni skončení výpovědní doby vyrovnat veškeré závazky vůči společnosti. Ke dni účinnosti výpovědi se všechny závazky klienta vůči společnosti stávají splatnými (klient je povinen uhradit v plné výši částku čerpání uvedenou v měsíčním výpise zaslaném v měsíci, ve kterém započne běžet výpovědní lhůta; následující měsíc je klient povinen uhradit dle výpisu plnou částku předepsanou k úhradě, tj. doúčtování úroků k datu splacení jistiny apod.). V případě výpovědi bude úvěr úročen do dne (včetně), kdy bude splacena jistina úvěru a veškerá příslušenství, poplatky, platby a ostatní dlužné částky vyplývající z smlouvy.

 

13.  Odstoupení od smlouvy, ukončení trvání smlouvy.

Společnost je oprávněna odstoupit od Smlouvy a požadovat splacení dlužné částky ke dni účinnosti odstoupení od předmětné smlouvy výslovně v případě, že:

-  klient je v prodlení s placením měsíční splátky po dobu delší než 30 dnů nebo porušil některou povinnost vyplývající ze Smlouvy, OP a;

- klient uvede v Žádosti nepravdivé či neúplné údaje;

- bylo zahájeno konkursní, vyrovnávací nebo exekuční řízení na majetek klienta;

- klient si zřídil trvalý pobyt mimo území ČR;

  Účinnost odstoupení nastává dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, a to formou doporučeného dopisu.

a)  Jestliže se klient dostane do prodlení s úhradou tří měsíčních splátek, stávají se splatnými veškeré závazky klienta vůči společnosti a vyplývající ze Smlouvy, a to dnem následujícím po splatnosti nejpozději dospělé dlužné měsíční splátky.

b)  V případě úmrtí klienta se dnem jeho úmrtí stává splatná celá zbývající nesplatná pohledávka vyplývající ze Smlouvy, tzn. stávají se ke dni úmrtí klienta spatnými veškeré sjednané měsíční splátky, jejichž splatnost měla nastat po dni úmrtí klienta.

 

14. Závazky po ukončení smlouvy.

Výpovědí, odstoupením od Smlouvy z jakéhokoliv důvodu ani v důsledku jiného předčasného ukončení Smlouvy nezanikají závazky, práva a smluvní ustanovení, které vzhledem ke své  povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy, a to zejm. platební závazky včetně úroků a nákladů, závazky ze zajištění, ustanovení týkající se volby práva a řešení sporů. V případě, že ze strany společnosti dojde k  odstoupení od Smlouvy a nebo se v důsledku prodlení klienta s úhradou tří měsíčních splátek apod. stanou splatnými veškeré závazky klienta vůči společnosti vyplývající ze Smlouvy, je klient v tomto případě povinen uhradit společnosti veškeré dlužné splátky splatné do dne odstoupení od Smlouvy a nebo do dne předčasné splatnosti závazků klienta, jakož i další příp. nároky vyplývající ze Smlouvy, těchto OP včetně nesplacené části jistiny úvěru poskytnutého na základě Smlouvy a sankce za porušení závazkového vztahu. Celková částka představující součet nesplacené části jistiny úvěru a sankce za porušení závazkového vztahu se vypočte jako rozdíl mezi celkovým součtem všech sjednaných měsíčních splátek a splátkami uhrazenými klientem přede dnem účinnosti odstoupení od Smlouvy a dlužnými splatnými splátkami.

 

15.  Oznamování změn údajů ze strany klienta.

Klient má povinnost neprodleně oznámit a oznamovat společnosti veškeré změny v údajích uvedených v Žádosti nebo v dalších dokumentech souvisejících se Smlouvou, které se týkají jeho osoby, jakož i okolnosti, které mohou negativně ovlivnit jeho schopnost plnit finanční závazky ze Smlouvy a zejm. zahájení konkursního, vyrovnávacího, exekučního řízení na jeho majetek. Dojde-li po uzavření Smlouvy na straně klienta k vypořádaní společného jmění manželů z důvodů stanovených v OZ, je klient povinen bezodkladně doložit společnosti, na kterého z manželů přešla povinnost hradit úvěr. Klient odpovídá za škodu, která vznikne společnosti v důsledku porušení této povinnosti.

 

16.   Důsledky porušení platebních povinností.

Prodlení s plněním peněžních závazků klienta má za následek vznik práva společnosti na smluvený úrok z prodlení a smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý den prodlení. Veškeré výdaje společnosti spojené s vymáháním pohledávky jsou k tíži klienta (zejm. náklady vynaložené společností za činnost externí agentury zabývající se vymáháním pohledávek a pověřené společností řešením dlužné pohledávky za klientem, soudní/arbitrážní poplatky apod.) a klient je povinen hradit skutečně vynaložené náklady společnosti. Smluvní pokuta je splatná nejpozději doručením písemné výzvy k její úhradě klientovi. Ujednání o smluvní pokutě obsažená v OP nevylučují možnost uplatnění náhrady škody vzniklé společnosti.

 

17.  Řešení sporů a stížností.

Smluvní strany se dohodly, že veškeré majetkové spory vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti s ní budou rozhodovány soudem. Řízení se zahajuje doručením žaloby. Účastníci jsou povinni označit důkazy k prokazování svých tvrzení.

 

18.   Doručování.

Klient bude veškerou korespondenci určenou společnosti zasílat na adresu uvedenou v záhlaví Žádosti nebo v oznámení o změně adresy zaslané klientovi samostatně nebo spolu s výpisem. Společnost zasílá klientovi veškerou korespondenci především poštou formou obyčejné nebo doporučené zásilky na jeho poslední adresu známou společnosti; v případě pochybností se za poslední známou adresu považuje adresa uvedená v předmětné smlouvě. Písemnost zasílaná do vlastních rukou se považuje za doručenou okamžikem, kdy klient příslušnou písemnost obdrží, případně okamžikem, kdy klient odmítne zásilku převzít, nebo marným uplynutím 5. dne ode dne uložení zásilky na poště, a to i v případě, že se klient o zaslání příslušné písemnosti nedozvěděl. Ostatní zprávy a zásilky se považují za doručené okamžikem, kdy klient příslušnou písemnost obdrží, jinak uplynutím 5. dne po odeslání, pokud je společnost odeslala na poslední jí známou kontaktní adresu klienta, a to i v případě, že se klient o zaslání příslušné písemnosti nedozvěděl. Doručovat lze i elektronicky či prostřednictvím GSM technologií. V takovém případě je sdělení považováno za doručené okamžikem jeho odeslání.

 

19.  Postoupení pohledávek.

Společnost je oprávněna postoupit své pohledávky ze Smlouvy na třetí osoby. Klient není oprávněn bez písemného souhlasu společnosti postoupit jakoukoli svou pohledávku vzniklou na základě Smlouvy vůči společnosti na třetí osoby nebo takové pohledávky použít na úhradu závazků, které má vůči společnosti.

 

20.  Částečná neplatnost.

V případě, že některé ustanovení Smlouvy, nebo OP se stane neplatným, neúčinný, nevymahatelným, nebo bude prohlášené za takové, nebude to mít vliv na platnost, účinnost či vymahatelnost ostatních ustanovení Smlouvy nebo OP.

 

21.  Rozhodné právo a jazyk.

Účastníci předmětných smluv se dohodli podle ust. § 262 ObchZ, že jejich závazkové vztahy založené předmětnými smlouvami se řídí ObchZ, pokud pod režim tohoto zákona nespadají již ve smyslu ust. § 261 ObchZ, tj. především ustanoveními části třetí obchodního zákoníka, za využití ust. § 269 odst. 2 ObchZ. Současně se tímto smluvní strany dohodly, že některé podmínky vyplývající z předmětných smluv se řídí přísl. ust.  občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. („ObčZ“) Taktéž tímto smluvní strany berou výslovně na vědomí v případě, že klient není podnikatelem, že ujednáním v tomto odstavci není nijak vyloučeno použití ustanovení zejm. zvláštních právních předpisů směřujících k ochraně spotřebitele, jak to má na mysli ust. § 262 ObchZ. Smluvní strany se dohodly, že během trvání Smlouvy a/nebo ÚR smlouvy bude komunikačním jazykem pouze český jazyk.

 

22.  Změny a účinnost OP.

Společnost je oprávněna měnit a doplňovat OP tím způsobem, že tyto změny a termín nabytí jejich účinnosti vhodným způsobem uveřejní alespoň 2 měsíce před nabytím jejich účinnosti (na internetových stránkách společnosti apod). Klient může písemným sdělením vyslovit svůj nesouhlas s výše uvedenými změnami ve lhůtě 2 měsíce od doručení písemného sdělení ze strany společnosti. Pokud klient s takovými změnami svůj nesouhlas nevyjádří, nabývají tyto změny účinnosti uplynutím této lhůty. V případě, že klient způsobem a ve lhůtě výše uvedené sdělí svůj nesouhlas a nedojde-li k dohodě, je oprávněn Smlouvu předčasně splatit způsobem dle čl. I. odst. 7 OP. V případě výpovědi smlouvy je klient oprávněn vypovědět smlouvu s okamžitou účinností. Klient má možnost vyzvednout si aktuální znění OP, v sídle společnosti; na základě písemné žádosti klienta společnost zašle klientovi aktuální znění OP. V případě druhé a další žádosti ve vztahu k týmž OP, zašle společnost klientovi jejich aktuální znění jen proti zaplacení poplatku 200,- Kč. Obdobným způsobem bude postupováno i v případě, že klient požádá o další doklady vztahující se ke Smlouvě.

 

23.  Prohlášení klienta.

Klient podpisem Žádosti výslovně prohlašuje a potvrzuje, že veškeré klientem v Žádosti uvedené údaje jsou pravdivé a že si je vědom důsledků uvedení nepravdivých údajů, zejména pak, že by takové jednání mohlo být kvalifikováno jako trestný čin. Podpisem Žádosti klient současně stvrzuje, že ke dni jejího podpisu není v prodlení s úhradou plnění k jiným subjektům, zejména státu a bankám.

.

24.  Předání předmětných smluv a OP.

Podpisem Žádosti klient stvrzuje, že je seznámen se Smlouvou, OP a že mu jsou všechna jejich ustanovení srozumitelná, a projevuje souhlas být těmito vázán. Podpisem Žádosti klientem a její následnou akceptací společností se považuje za nesporné, že klientovi bylo vydáno jedno vyhotovení Smlouvy včetně OP.

 

25.  Jiná ujednání.

Klient v neposlední řadě bere výslovně na vědomí a souhlasí s tím, že komunikace s klientem může být společností zejm. (i) monitorována (nahrávání telefonních hovorů apod.) a (ii) vyhodnocována, a to za účelem zkvalitnění služeb společnosti směrem ke klientovi.

 

26. Oddělitelnost.

Pokud se jakékoliv ujednání nebo závazek vyplývající ze Smlouvy stane nebo bude shledán neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo v části, platí, že je plně oddělitelný od ostatních ustanovení Smlouvy a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních závazků ze Smlouvy, pokud jej lze od ostatních ustanovení smlouvy oddělit. Smluvní strany se zavazují neprodleně nahradit formou dodatku či jiného ujednání takovýto závazek novým, platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět a účel bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu a účelu původního závazku dle Smlouvy.  

Konec formuláře

 

Další informace