Dovolená na splátky

SMLOUVA O ÚVĚRU

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1.         ACCOUNT trade s.r.o..

se sídlem Opava, Předměstí, Na Rybníčku 2969/19, PSČ : 746 01

IČ: 28605811

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddílu C., vložka 34302

jednající Mgr. Jaroslav Horký, jednatelem  

 (dále také „věřitel“)

a

2.         Jméno a příjmení:

 

Bydliště:

Rodné číslo, nebo datum narozeni:

Telefonický kontakt:

E-mail:

(dále také „dlužník“)

 

ve smyslu ustanovení § 497 a násl. obchodního zákoníku, zákona č. 513/1991 Sb.,

v platném znění

 

tuto smlouvu:

 

I.            Předmět smlouvy

 

1.1     Dlužník je na základě cestovní smlouvy č. …………… dlužníkem ve výši ………………,- Kč spolu s ostatními účastníky zájezdu a to

 

       Jméno a příjmení,                          bydliště                                   rodné číslo

 

 

1.      ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

2.      ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

3.      ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

4.      ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

5.      ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

6.      ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

7.      ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

  když dlužník přistoupil k veškerým závazkům z cestovní smlouvy ostatních účastníků zájezdu.

 

1.2     Dlužník se zavazuje splácet úvěr včetně úroků ve výši 12% p.a. nebo 17% p.a. věřiteli v následujících splátkách takto:

 

-    do ……………….. částku …………………,- Kč

-    do ……………….. částku …………………,- Kč

-    do ……………….. částku …………………,- Kč

-    do ……………….. částku …………………,- Kč

-    do ……………….. částku …………………,- Kč

-    do ……………….. částku …………………,- Kč

-    do ……………….. částku …………………,- Kč

-    do ……………….. částku …………………,- Kč

-    do ……………….. částku …………………,- Kč

-    do ……………….. částku …………………,- Kč

-    do ……………….. částku …………………,- Kč

-    do ……………….. částku …………………,- Kč

 

1.3     Výše uvedené splátky bude dlužník věřiteli platit na účet Citfin, spořitelní družstvo, č.účtu: 1012679/2060

 

1.4     Na tento účet budou placeny i všechny další platby, ke kterým bude  dlužník povinen na základě této smlouvy nebo obchodních podmínek. Věřitel má právo změnit uvedený účet písemným oznámením zaslaným dlužníkovi.

 

1.5     Dlužník se zavazuje zaplatit věřiteli úroky ve výši 12%/17% z dlužné částky ročně ode dne ………………… až do dne úplného zaplacení této částky. Úroky jsou již ve splátkách započteny.

 

 

II. Sankce

2.1         Pokud se dlužník dostane do prodlení s vrácením částky uvedené v čl. 1.1 této smlouvy, je povinen zaplatit věřiteli smluvní pokutu dle sjednaných obchodních podmínek smlouvy o úvěru.

 

III. Závěrečná ustanovení

 

3.1       Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoliv článku, odstavce, pododstavce nebo ustanovení této smlouvy neovlivní vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy.

 

3.2       Dle dohody smluvních stran jsou obchodní podmínky smlouvy o úvěru nedílnou součástí této smlouvy.

 

3.3       Jakékoli změny nebo doplňky této smlouvy je možno provádět jen písemně, se  souhlasem obou stran této smlouvy.

 

3.4       Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé, vážné  a svobodné vůle, nikoli v tísni a nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

 

 

Opavě dne ……………………………………..

 

_____________________                                              _____________________

 ACCOUNT trade s.r.o.                                                   

Mgr. Jaroslav Horký, jednatel                                                                Dlužník

           Věřitel

 

_____________________                                              _____________________

                                                                              

   Účastník zájezdu                                                                               Účastník zájezdu

 

 

_____________________                                              _____________________

                                                                              

   Účastník zájezdu                                                                               Účastník zájezdu

 

 

_____________________                                              _____________________

                                                                              

   Účastník zájezdu                                                                               Účastník zájezdu

 

 

_____________________                               

                                                                              

   Účastník zájezdu                                                                        

 

Další informace