SMLOUVA O V?RU

Ne uvedenho dne, m?sce a roku uzav?eli:

1. ACCOUNT trade s.r.o..

se sdlem Opava, P?edm?st, Na Rybn?ku 2969/19, PS? : 746 01

I?: 28605811

zapsan vobchodnm rejst?ku vedenm Krajskm soudem v Ostrav?, voddlu C., vloka 34302

jednajc Mgr. Jaroslav Hork, jednatelem

(dle tak v??itel)

a

2. Jmno a p?jmen:

Bydlit?:

Rodn ?slo, nebo datum narozeni:

Telefonick kontakt:

E-mail:

(dle tak dlunk)

ve smyslu ustanoven 497 a nsl. obchodnho zkonku, zkona ?. 513/1991 Sb.,

v platnm zn?n

tuto smlouvu:

I. P?edm?t smlouvy

1.1 Dlunk je na zklad? cestovn smlouvy ?. dlunkem ve vi ,- K? spolu sostatnmi ?astnky zjezdu a to

Jmno a p?jmen, bydlit? rodn ?slo

1. ..

2. ..

3. ..

4. ..

5. ..

6. ..

7. ..

kdy dlunk p?istoupil kvekerm zvazk?m zcestovn smlouvy ostatnch ?astnk? zjezdu.

1.2 Dlunk se zavazuje splcet v?r v?etn? rok? ve vi 12% p.a. nebo 17% p.a. v??iteli vnsledujcch spltkch takto:

- do .. ?stku ,- K?

- do .. ?stku ,- K?

- do .. ?stku ,- K?

- do .. ?stku ,- K?

- do .. ?stku ,- K?

- do .. ?stku ,- K?

- do .. ?stku ,- K?

- do .. ?stku ,- K?

- do .. ?stku ,- K?

- do .. ?stku ,- K?

- do .. ?stku ,- K?

- do .. ?stku ,- K?

1.3 Ve uveden spltky bude dlunk v??iteli platit na ?et Citfin, spo?iteln drustvo, ?.?tu: 1012679/2060

1.4 Na tento ?et budou placeny i vechny dal platby, ke kterm bude dlunk povinen na zklad? tto smlouvy nebo obchodnch podmnek. V??itel m prvo zm?nit uveden ?et psemnm oznmenm zaslanm dlunkovi.

1.5 Dlunk se zavazuje zaplatit v??iteli roky ve vi 12%/17% zdlun ?stky ro?n? ode dne a do dne plnho zaplacen tto ?stky. roky jsou ji ve spltkch zapo?teny.

II. Sankce

2.1 Pokud se dlunk dostane do prodlen s vrcenm ?stky uveden v?l. 1.1 tto smlouvy, je povinen zaplatit v??iteli smluvn pokutu dle sjednanch obchodnch podmnek smlouvy o v?ru.

III. Zv?re?n ustanoven

3.1 Nevynutitelnost nebo neplatnost kterhokoliv ?lnku, odstavce, pododstavce nebo ustanoven tto smlouvy neovlivn vynutitelnost nebo platnost ostatnch ustanoven tto smlouvy.

3.2 Dle dohody smluvnch stran jsou obchodn podmnky smlouvy o v?ru nedlnou sou?st tto smlouvy.

3.3 Jakkoli zm?ny nebo dopl?ky tto smlouvy je mono provd?t jen psemn?, se souhlasem obou stran tto smlouvy.

3.4 Smluvn strany prohlauj, e tato smlouva byla uzav?ena na zklad? jejich prav, vn a svobodn v?le, nikoli vtsni a nebo za npadn? nevhodnch podmnek. Na d?kaz toho p?ipojuj sv podpisy.

VOpav? dne ..

_____________________ _____________________

ACCOUNT trade s.r.o.

Mgr. Jaroslav Hork, jednatel Dlunk

V??itel

_____________________ _____________________

?astnk zjezdu ?astnk zjezdu

_____________________ _____________________

?astnk zjezdu ?astnk zjezdu

_____________________ _____________________

?astnk zjezdu ?astnk zjezdu

_____________________

?astnk zjezdu

Další informace